Nieuws en publicaties

EBS ORGANISEERT ENERGIEBEURS IN SURINAME VOOR BEWUSTWORDING OVER HERNIEUWBARE ENERGIE EN ENERGIE EFFICIËNTIE

PERSBERICHT

17/7/2018

PARAMARIBO – N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) organiseert van 8 tot en met 11 oktober 2018 een grote energiebeurs in het Lalla Rookh gebouw te Paramaribo. Het doel van deze energiebeurs is allereerst het uitwisselen van kennis op het gebied van hernieuwbare energie en energie efficiëntie in Suriname. Het is belangrijk dat in Suriname de bewustwording op gang gebracht wordt inzake de verschillende alternatieven voor het genereren van energie. Tijdens deze energiebeurs zullen bedrijven, instanties en diverse professionals hun producten en diensten ‘showcasen’ en uitgebreid ingaan op hun bedrijfsprocessen. Klimaatsverandering is een wereldwijd fenomeen, dat zich ook doet gevoelen in Suriname. Daarom moeten wij ook op zoek gaan naar mogelijkheden voor het genereren van groene energie om het klimaat te beheersen.

De EBS is de leverancier van elektrische energie en is verantwoordelijk voor opwekking,  transmissie en distributie van die energie naar haar klanten. De opwekking van energie geschiedt middels de thermische krachtcentrales van EBS die zich bevinden in Paramaribo.  Daarnaast zijn er kleinere opwekcentrales in de diverse districten gehuisvest.  De distributie naar haar klanten toe geschiedt middels onderstations en het hoog-en laagspanningsnetwerk (het elektriciteitsnetwerk).

Om de energievoorziening in Suriname up te graden  en daarmede de huidige uitdagingen binnen de energiesector het hoofd te kunnen bieden is de Staat Suriname een samenwerkingsverband aangegaan met de Inter-American Development Bank (IDB).   In het kader hiervan heeft de EBS gemeend te werken aan het verhogen van de bewustwording over hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.  Reden waarom in de maand oktober  2018 een energiebeurs georganiseerd wordt om zodoende de mogelijkheid te creëren dat gewerkt wordt aan sterkere samenwerkingsverbanden tussen overheidsfunctionarissen, het bedrijfsleven, leden van relevante instellingen en organisaties en de gemeenschap op dit vlak.

Door het organiseren van de beurs wordt ook kennis gedeeld, en daarmede het bewustzijn aangewakkerd, over hernieuwbare energie in het algemeen en de specifieke vormen hiervan in het bijzonder.  Tevens zal er ook aandacht besteed worden aan energie efficiënte zaken. De EBS beoogt met het organiseren van deze beurs dat energie verwordt tot een duurzame bron voor ontwikkeling in Suriname.

De energiebeurs is bestemd voor studenten, consumenten, onderwijsinstituten, ondernemers en overheidsorganisaties. Efficiënt omgaan met energie kan op diverse manieren in de eigen thuis en/of werk situatie. Bijvoorbeeld door alleen de lampen aan te maken in dat deel van de woning waar u zich op dat moment bevindt. Tijdens de energiebeurs zullen voorbeelden op verschillende niveaus worden besproken. Op welke manier kan het bedrijfsleven efficiënt omgaan met energie en welke mogelijkheden zijn er reeds aanwezig in Suriname, maar ook in de rest van de wereld voor het genereren van groene energie.  Geïnteresseerde ondernemers, wetenschappers en instanties die willen deelnemen aan de beurs kunnen contact opnemen met de ‘Health & Safety, Environment and Quality’ afdeling van de EBS of AKCC Consultancy.

CONTACTGEGEVENS

Heeft u vragen? Dan verzoeken wij u vriendelijk, om contact op te nemen AKCC Consultancy  per email: akcommunicationconsultancy@gmail.com of u kunt bellen naar het nummer: 8119338.  U kunt ook contact opnemen met de HSEQ afdeling per email: chiquita.resomardono@ebs.sr.

 

Schade aan het elektriciteitsnet veroorzaakt door derden meest voorkomende oorzaak stroomonderbrekingen

Foto mastaanrijding

PARAMARIBO 04 juli 2018-Het merendeel aan onderbrekingen in de energievoorziening die de klant ervaart, is te wijten aan schade als gevolg van graafwerkwerkzaamheden door derden en mastaanrijdingen. Dagelijks noteert de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) tenminste een van deze gevallen van schade veroorzaakt door derden.

In 2017 registreerde het bedrijf ruim 420 mastaanrijdingen en 106 gevallen van schade verricht door graafwerkzaamheden. In de afgelopen 6 maanden van dit jaar is het aantal mastaanrijdingen 210 met een recordaantal van 54 in de maand juni alleen. Verder zijn er 26 gevallen van schade aan het elektriciteitsnet veroorzaakt door graafwerkzaamheden door derden.

Tabel mastaanrijdingen

Dat niet alleen door dit onrechtmatig handelen van derden storingen in het netwerk van de EBS kunnen optreden, mag blijken uit het feit dat EBS ook regelmatig te kampen heeft met storingen die optreden als gevolg van bijvoorbeeld (on)gedierte, dat in het netwerk terecht komt, of blikseminslag.  Dit met alle gevolgen van dien voor onze klanten.  Indien deze categorie van storingen meegeteld wordt, zou het totaal dicht in de buurt van 300 storingen komen.

Masten, onder- en bovengrondse hoogspannings- en laagspanningskabels, huisaansluitkabels, transformatoren, straatverlichting en toebehoren worden dagelijks vernield door de vele mastaanrijdingen en andere schade veroorzaakt door derden aan het netwerk van de EBS. Hierbij moet steeds opnieuw materiaal, mankracht en equipment worden ingezet voor de herstelwerkzaamheden. Daarnaast komt bij kijken dat klanten voor een kortere of langere periode tijdelijk zonder elektriciteit komen te zitten.

Afhankelijk van het type storing kan het aantal manuren dat gepaard gaat met de herstelwerkzaamheden, variëren tussen de 3 en 35 uren. Er wordt afhankelijk van het type storing gewerkt met 3 á 10 man om een storing op te heffen. Ook komen bij de meeste storingen, de kosten voor het inhuren van speciaal equipment, zoals “pole masters” en hoogwerkers ook nog bij kijken.

Via de verzekering incasseert de EBS de totale schade bij lange na niet. Historische data van de afgelopen 8 jaar toont aan dat het bedrijf ongeveer 62% van de schadeclaims via de verzekering incasseert en de overige 38% in de afgelopen jaren om verschillende redenen niet heeft kunnen innen.

De EBS doet derhalve een dringend beroep op de weggebruikers om oplettend te zijn in het verkeer. Indien dergelijk gedrag zich blijft voortzetten, is het niet uitgesloten dat het aantal storingen in 2019 mogelijk kan verdubbelen.  De EBS wijst erop dat indien de weggebruiker schade veroorzaakt aan zijn infrastructuur, de veroorzaker volledig hiervoor aansprakelijk gesteld zal worden en zal zulks onherroepelijk op hem worden verhaald!

Dit geldt niet alleen voor mastaanrijdingen maar ook voor elke andere vorm van schade aan het net toegebracht door een handeling of juist een nalaten van een derde, met als gevolg schade aan EBS-infrastructuur.

EBS betreurt storingen Commewijne

Beste EBS-klant,

Wij hebben de afgelopen dagen kennis genomen van de meldingen c.q. klachten met betrekking tot storingen die zich hebben voorgedaan te Commewijne. Op woensdag 20 juni j.l. werd de stroomvoorziening in voornoemd gebied onderbroken, doordat een graafmachine tegen een 33/12 kV combinatiemast van de EBS aan kwam met als gevolg dat deze in tweeën brak. Gisteren donderdag 28 juni werd een andere 33/12 kV combinatiemast aangereden met als gevolg een stroomonderbreking. Medewerkers van de EBS waren genoodzaakt de lijnen om te schakelen en/of af te schakelen, om zodoende herstelwerkzaamheden te kunnen verrichten.

De EBS betreurt deze incidenten ten zeerste en doet een dringend beroep op derden, die onder andere graafwerkzaamheden verrichten, alsook bestuurders van voertuigen om de geldende veiligheidsvoorschriften in acht te nemen, zulks ter voorkoming van onnodige stroomonderbrekingen. Ten aanzien van de korte stroomonderbrekingen die de afgelopen dagen meermaals zich hebben voorgedaan, is er een onderzoek gaande naar de oorzaak hiervan.

De EBS betreurt het ontstane ongerief en dankt u voor uw begrip.

PERSBERICHT

PARAMARIBO, 20 juni 2018

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft met verbazing kennis genomen van het artikel “EBS laks met sluipend gevaar trafo-olie” dat onlangs is gepubliceerd in de juni editie van een lokaal magazine. Zulks daar enige tijd geleden in een dagblad een dergelijk artikel reeds was gepubliceerd, waarbij de EBS de insinuaties had ontzenuwd en de ware toedracht had uitgelegd van de aangetroffen olielekkage op het emplacement van het energiebedrijf te Bethesda, Livorno.
Toen reeds was overduidelijk door de EBS aangetoond dat het in deze niet ging om een lekkage van trafo-olie (Polychloorbifenyl – PCB olie) zoals werd beweerd, maar dat het ging om een “oil spill” van verwerkte smeerolie waarbij, nadat zulks bekend werd, de EBS direct conform haar gesanctioneerd milieubeleid mitigerende maatregelen heeft getroffen.
De EBS wilt de gemeenschap nogmaals ten overvloede geruststellen dat de status van het milieu, en daarmee de werkomstandigheden van haar personeel, op haar emplacement te Bethesda geen dreigende vormen heeft aangenomen c.q. niet dreigends is zoals wordt beweerd in het bewuste artikel.
Dit kan het energiebedrijf staven middels de regelmatige verplichte rapportages die worden uitgebracht door de afdeling Health, Safety, Environment & Quality (HSEQ). Deze rapportages worden onder andere opgestuurd naar het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) alsook het Nationaal Bureau voor het Milieu (NBM) van het Kabinet van de President.
Daarnaast wordt het energiebedrijf ook op regelmatige basis gemonitord vanuit internationale instituten als de “Stockholm Convention Centre” die belast is met het beheer van persistente organische verontreinigingen en de afvoer daarvan.
Indien er sprake mocht zijn van een alarmerende situatie zoals is gekenschetst in het artikel van het magazine, waren zowel nationaal als internationaal reeds de nodige maatregelen getroffen tegen de staat Suriname en in het verlengde daarvan de EBS.
In dit kader kan verwezen worden naar internationale financieringsorganisaties die strikte milieuregels hanteren in hun samenwerking met de Surinaamse Overheid, met in het verlengde daarvan de EBS, met als gevolg dat die fondsen misgelopen zouden worden en Suriname op de “internationale zwarte lijst” zou komen te staan met alle nadelige gevolgen van dien voor in deze de elektriciteitsvoorziening binnen Suriname.
De EBS verzekert de Surinaamse samenleving, sinds de toetreding van de staat Suriname tot de Basel en Stockholm Conventie, het bedrijf de nodige (internationaal) verplicht gestelde maatregelen heeft getroffen om chemicaliën als PCB op een deskundige wijze te beheren en verzekert de gemeenschap dat regelmatige monitoring plaatsvindt van alle bedrijfsprocessen c.q. handelingen waar er met olie en smeermiddelen wordt gewerkt.

Einde bericht

Bekendmaking werkzaamheden onderstation Kwatta

OS Kwattaweg

Foto: Om de stroomvoorziening gedurende de werkzaamheden aan het onderstation Kwatta te blijven garanderen, zijn er voorlopige voorziening getroffen

PARAMARIBO 18 MEI 2018 – Als onderdeel van de upgradewerkzaamheden in het onderstation Kwatta zal de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) op woensdag 23 mei a.s. werkzaamheden verrichten met als gevolg dat de klanten in de omgeving Kwatta (vanaf Tweederijweg tot en met de Derderijweg: Rensproject, Prins Park, Aquarius Village, Weg naar Zee) tussen 07:30 u tot 18:30 u verstoken zullen zijn van elektriciteit.

De rehabilitatie van onderstation Kwatta ging van start in januari dit jaar en duurt 10 maanden. Om de impact op de klanten zoveel mogelijk te beperken is het onderstation niet volledig uit bedrijf gehaald, maar zijn er tijdelijke voorzieningen getroffen om de energielevering naar de klanten in deze omgeving te garanderen. Echter zijn bepaalde werkzaamheden van dien aard dat uitschakeling van de stroomtoevoer in het leveringsgebied vereist is. Zo zal op woensdag 23 maart gewerkt worden aan de 33000/12000 volt transformator in het onderstation. Voor het uitvoeren van het werk zal de transformator spanningsloos gemaakt worden. De 12000 volt bovengrondse lijnen, die naar de verschillende woonwijken lopen vanuit onderstation Kwatta, zullen zoveel mogelijk overgenomen worden door naburige onderstations. Het gedeelte dat niet overgenomen kan worden, zal verstoken zijn elektriciteit gedurende de werkzaamheden.

De upgrade van onderstation Kwatta dat de omgeving Kwatta, het Garnizoenspad en Vijfde Rijweg van elektriciteit voorziet is opgezet in de jaren zestig en is technisch sterk verouderd. Door de jaren heen zijn er met beperkte beschikbare middelen kleine upgrades uitgevoerd om het onderstation, dat bijkans 50 jaar oud is, operationeel te houden. Door de toenemende vraag naar elektrisch vermogen in deze omgeving heeft dit station zijn ontwerpcapaciteit overschreden, waardoor de betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid niet gegarandeerd kunnen worden. De upgrade van het onderstation wordt gefinancierd door de Inter-American Development Bank (IDB).

De straten die verstoken zullen zijn van elektriciteit zijn:

GEDEELTE VAN DE KWATTAWEG TUSSEN DE WASHINGTONSTRAT EN DE DERDE RIJWEG, KHARGIWEG, HENRI FERNANDESWEG, MAHABIERWEG, CHITOESTRAAT, WANAKOESTRAAT, POSRENSTRAAT, GAMBASTRAAT, TAYERBLADSTRAAT, NAIPASTRAAT, GRANDOSTRAAT, COOMANSTRAAT, KOREASTRAAT, SPITSKOOLSTRAAT, MARINUS VAN DOORNSTRAAT, EDCIUSWEG, EDUARD STRAAT, CABEL PROJECT, KOESOEWESTRAAT, SPOEPOEWIRIESTRAAT, EDUARD PRACHTSTRAAT, BAKBOORDLAAN, WILHELMINA’S BURGWEG, CREEBSBURGWEG, BITAWIWIRISTRAAT, MONIZ PROJECT, CAYOTTESTRAAT, WEIDUMWEG, VAN ENGELBUITENWEG, TILLYSTRAAT, JANKILAAN, SAHADEWLAAN, SOEKHODJIE AUTARSTRAAT, CORNELIS PRINSSTRAAT, SOEKHOELAAN, KULDIPSINGSTRAAT, OKRODAM, KHUDABUXWEG, TIENGIHOLOWEG, ZEBEDAWEG, BOLLETRIE HE, KWEPIEWEG, SHRIDAM JASODAWEG, CEDRE HE, BEBEWEG, AWARA HE, INGIPIPA, BRANTIMAKKAWEG, BEDEVAARTS OORD, AQUARIUSSTRAAT, KADALAAN, LAKE VILLAGE, LOYALTYLAAN, SOEKHANSTRAAT, AMRIETSARWEG, JAN BAKBOORDSTRAAT, AQUARIUS VILLAGE, JOSEPH W. TAMSTRAAT, KLEINE BEERSTRAAT, REGENBOOGSTRAAT, ZONSTRAAT, ZODIACSTRAAT, DIANASTRAAT, ZENITHSTRAAT, NADIRSTRAAT, NOORWIJKWEG, VERL. NOORDWIJKWEG, B.J. CHIRAGALLYSTRAAT, KREEFTSTRAAT, TWEELINGENWEG, STEENBOKWEG, ARISSTRAAT, PEU ET CONTENT, VIRGOSTRAAT, TAURUSSTRAAT, ANDROMEDASTRAAT, CLEMENTINESTRAAT, SHAW PROJECT, GUMMELS, HAYARIEWEG, PRINS PROJECT, RICANAUSTRAAT, BELLADONASTRAAT, LAAN VAN LOUISEHOF, WILLEM ANTONYLAAN, HUGOSTRAAT, MANKISTRAAT, TWEEDE RIJWEG, DOROTHEASTRAAT, EDMUNDSTRAAT, HOEBBALAAN EN ALLE ZIJWEGEN DIE BEHOREN TOT DEZE GEBIEDEN.

De EBS doet er alles aan om de impact van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken en biedt haar klanten haar verontschuldiging aan voor eventueel ongerief.

Stroomonderbreking Paramaribo

Vrijdagochtend 11 mei omstreeks 06:15 uur ontstond er een storing op de hoogspanningslijn die elektriciteit transporteert vanuit de Hydro opwekcentrale richting het onderstation Paranam.
Dit heeft geresulteerd in een afname van de spanning en frequentie in het elektricitieitsnetwerk dat Paramaribo en Omgeving (EPAR) voorziet. Enkele voedingsgebieden zijn vanwege de automatische afschakeling van het beveiligingssysteem van het elektrisch netwerk, zonder stroom komen te zitten. Rond 08:15 u vanochtend waren alle gebieden weer voorzien van elektriciteit.
De EBS biedt haar verontschuldigingen aan voor het ongerief.

Uitbetaling kastegoeden alleen mogelijk bij EBS-hoofdkantoor en Dienstencentra

PARAMARIBO 10 MEI 2018– In verband met aanpassingen aan het kassasysteem van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) zijn uitbetalingen van creditbedragen betreffende het kWh- verbruik vanaf mei 2018 niet meer mogelijk bij de externe dienstverleners gevestigd in de HERMITAGEMALL, MARETRAITEMALL, DUCASA en SURPOST.  Uitbetaling van tegoeden is ook niet mogelijk bij de particuliere betaalbedrijven zoals “Tot uw dienst” – zie kwitantie betaalgemak.

Het beleid van de EBS is in eerste instantie erop gericht om tegoeden, betreffende het kWh- verbruik, te verrekenen met het verbruik of de rekening(en) van de komende maand(en). Wenst de klant toch over het tegoed te beschikken dan kan dit alleen via het EBS hoofdkantoor, aan de Noorderkerkstraat 2 – 14 en wel van maandag t/m donderdag van 07.00 uur – 15.00 uur en vrijdag van 07.00 uur – 14.00 uur.  Verder in Nickerie op het hoofdkantoor van de EBS aan de Kanaalweg 2-4 of bij één van de navolgende EBS Dienstencentra:

  • Saramaccastraat,
  • Gladiolenstraat (Zorg en Hoop),
  • Kwattaweg 216 en
  • Anansistraat /Tigristraat 2 (Latour).

De EBS Dienstencentra zijn open van maandag t/m donderdag van 07.00 uur – 14.30 uur en op de vrijdag van 07.00 uur – 14.00 uur.  De Dienstencentra aan de Saramaccastraat en de Gladiolenstraat (Zorg en Hoop) zijn eveneens op de zaterdag open van 08.00 uur – 13.00 uur.

Het claimen van tegoeden gebeurt persoonlijk en op vertoon van de identiteitskaart.  Indien de afnemer niet persoonlijk het tegoed in ontvangst kan nemen, is het mogelijk om een derde te machtigen middels een schrijven, waarbij de identiteitsbewijzen van beiden overlegd dienen te worden. In geval van overlijden of het moeilijk bereikbaar zijn van de afnemer, zal de degene die zich aanmeldt de laatste drie (3) betaalde EBS rekeningen en diens identiteitskaart moeten overleggen.

Indien de inhouding/betaling via de bank heeft plaatsgehad, zal het creditbedrag weer op de bankrekening worden gestort. Wenst de klant toch eerder hierover te beschikken dan zal het dagafschrift getoond moeten worden. Dit is nodig om te verifiëren als betrokkene inderdaad de bankbetaler/rekeninghouder is.

De EBS vraagt klanten hiermee rekening te houden.

BEL 175 voor customer service

Deze dienst is 1x24 uur beschikbaar. E-mail: customerservices@ebs.sr