Nieuws en publicaties

EBS REALISEERT MEER DAN 7.000 AANSLUITINGEN

EBS REALISEERT MEER DAN 7.000 AANSLUITINGEN

 

Aantal aansluitingen

PARAMARIBO- In de afgelopen maanden heeft de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) zich extra ingezet om de target van 9.000 aansluitingen in 2017 te realiseren. Tot en met september dit jaar heeft het elektriciteitsbedrijf 7.204 aansluitingen gemaakt. Doorgaans realiseert het bedrijf in een jaar tussen de 5,000 en 6,000 aansluitingen. In mei dit jaar was de jaarproductie reeds overschreden.

Toegang tot elektriciteit is in het dagelijks leven van de mens niet meer weg te denken. In Suriname stijgt de vraag naar elektriciteit jaarlijks met 6%. Vanaf de aansluitkosten in januari vorig jaar voor een groot deel zijn afgeschaft, is er een toename in aanvragen te merken. Het elektriciteitsbedrijf worstelt reeds jaren met een achterstand in aansluitingen en dagelijks komen er gemiddeld 40 nieuwe aanvragen voor een aansluiting of uitbreiding van de elektrische installatie erbij.

De achterstand in aansluitingen is voornamelijk ontstaan door de gebrekkige cashflow van het bedrijf. Vooral daar waar er netvoorzieningen getroffen moeten worden, bijvoorbeeld het plaatsen van transformatoren of een netuitbreiding, liggen de huidige aansluittarieven ver beneden de reëel kosten. Gemiddeld liggen de kosten voor een aansluiting met netvoorzieningen dicht bij de USD 10,000. De aansluitkosten die de klant betaalt dekken ongeveer 20% van de reële kosten voor een aansluiting met voorzieningen. De eigen bijdrage die de klant betaalt, is bij lange na niet toereikend om de kosten te dekken en het verschil moet door de EBS worden voorzien. Naast de inkomsten die ver beneden de kostprijs liggen zijn de benodigde aansluitmaterialen ook voor 90% in Amerikaanse dollars uitgedrukt. Met de gebrekkig beschikbare financiën en een schaarste op de valutamarkt blijft het voor het bedrijf een uitdaging om de gestelde target van minimaal 9,000 aansluitingen voor dit jaar te realiseren.

Er zijn de afgelopen maanden een aantal belangrijke verbeteringen gebracht in het aansluitproces. Door besparingen die bedrijfsbreed zijn doorgevoerd en vooral de inzet van de werknemers, is het mogelijk geweest om de jaarproductie te overschrijden. Na intense brainstormsessies en discussies met de afdelingen die betrokken zijn in het aansluitproces zijn er enkele belangrijke verbeteringen doorgevoerd die een bijdrage hebben geleverd aan dit resultaat. De aanschaf van materiaal is dusdanig georganiseerd dat er in de magazijnen geen tekorten ontstaan en er tegelijkertijd ook geen onnodige druk komt op de financiën komt. Alle aankopen gebeuren zo transparant en efficiënt mogelijk. De aanschaf van aansluitmateriaal verloopt transparant middels internationale aanbestedingen.

Ook een andere werkwijze is enigszins aangepast. In plaats van te wachten tot alle materiaal is gearriveerd, heeft de EBS waar mogelijk meteen alle voorbereidingen getroffen zodat bij aankomst van de materialen de aansluitingen sneller en gemakkelijk kunnen worden gemaakt.

Extra resources zijn ook ingezet en werkopdrachten worden geclusterd waardoor de uitvoeringscapaciteit hoger was dan normaal. Normaal gesproken wordt er voor de aansluitingen gewerkt met 5 ploegen en nu zijn dat er 12 ploegen aangevuld met technische medewerkers van andere afdelingen. De EBS erkent het belang van toegang tot elektriciteit en blijft zich ondanks de vele uitdagingen inzetten om de achterstanden in te lopen.

EBS vraagt toegang tot meter voor controle bij OSV

EBS vraagt toegang tot meter voor controle bij OSV

Stroomdief

 

De N.V. Energiebedrijven Suriname (N.V. EBS) is in juli van dit jaar gestart om door middel van een tiplijn gevallen van onrechtmatig stroomverbruik in kaart te brengen en de overtreders die zich schuldig maken aan dit onmaatschappelijk gedrag alsnog de rekening te presenteren. Via de tiplijn kan elke willekeurige persoon die kennis draagt van gevallen van onrechtmatig stroomverbruik dit doorgeven, waarna de EBS dit verder onderzoekt in het veld. Het komt echter vaker voor dat bij de controle op de adressen waar deze overtredingen zijn gemeld, de medewerkers van het bedrijf stuiten op poorten die op slot zijn. Dit maakt het onmogelijk om het onderzoek adequaat en volledig te kunnen doen. De EBS benadrukt dat het te allen tijde toegang dient te hebben tot de verbruiksmeter. Dit voor de meteropname, maar ook voor de controle van het meetinstrument.

Uit cijfers van de afdeling Billing blijkt dat ongeveer 30% van de doorgegeven gevallen niet adequaat gecontroleerd kan worden vanwege een gesloten poort. In dit soort gevallen wordt er een briefje achtergelaten waarin staat dat de meter gecontroleerd moet worden. De klant heeft dan de gelegenheid om in contact te treden met de EBS.

Indien de toegang tot het meetinstrument onmogelijk blijft zal de EBS de politie vragen om assistentie te verlenen zodat het zijn werkzaamheden kan uitvoeren.

Vanaf eind juli zijn er reeds 89 gevallen van onrechtmatig stroomverbruik gemeld waarvan na onderzoek is gebleken dat er  in 41 gevallen inderdaad sprake was van onrechtmatig stroomverbruik.De EBS is de samenleving dankbaar voor hun bijdrage en rekent op hun verdere ondersteuning

Klant vervoerde gasfles op onverantwoorde manier

Klant vervoerde gasfles op onverantwoorde manier

De 100 lb. gasfles die in een pick-upbak werd vervoerd en op de hoek van de Noordpolderdam en de Vierde Rijweg explodeerde, werd op een verkeerde wijze vervoerd. Uit onderzoek van Ogane, een dochteronderneming van de N.V. Energiebedrijven Suriname (N.V.EBS), blijkt dat de chauffeur de gasfles liggend in de laadbak vervoerde. Daarnaast was de fles niet vastgebonden. Het gevolg was dat door de heen en weer gaande beweging waarschijnlijk de kraan opendraaide waardoor er gas ontsnapte. Door een vonkje ontstond er brand met de ontploffing als gevolg.

Verder onderzoek heeft uitgewezen dat de chauffeur niet geregistreerd staat bij Ogane als 100 lb. klant. Hij kocht de gasfles bij een depothouder (winkelier) die niet bevoegd is 100 lb. in beheer te hebben noch te verkopen. Uit een gesprek met de depothouder is gebleken dat hij op een illegale wijze de 100 lb. gasflessen koopt bij een hoofddepothouder die 100 lb. cilinders uitsluitend aan constructiebedrijven mag doorverkopen.

In Paramaribo is uitsluitend Ogane en in de districten zijn ook hoofddepothouders bevoegd 100 lb. gasflessen te vervoeren. De cilinders worden aan huis bij de klant bezorgd en vervolgens verwisseld door speciaal daarvoor getraind personeel. De chauffeur was daarom in overtreding en bracht daardoor zijn leven en dat van anderen in gevaar.

Om toekomstige calamiteiten te voorkomen zal de N.V. EBS gepaste maatregelen treffen tegen (hoofd) depothouders die zich niet houden aan de voorgeschreven veiligheidsprotocollen en leveringsvoorwaarden. Verder doet de N.V. EBS een beroep op alle klanten zich aan de onderstaande veiligheidsvoorwaarden te houden:

  1. Het is verboden een of meerdere gasflessen in een gesloten voertuig te vervoeren.
  2. De gasfles moet altijd staand worden vervoerd.
  3. De gasfles moet vastgebonden/vastgezet worden om eventuele vonken te voorkomen.
  4. De gasfles mag niet al te lang in de zon staan.

Het LPG-gas in de gasflessen is licht ontvlambaar en daardoor levensgevaarlijk als de veiligheidsvoorschriften niet worden nageleefd. De bestuurder van de pick-up heeft dit voorval overleefd. Echter kon het anders zijn afgelopen indien dit geval zich had voorgedaan in de binnenstad of een dichtbevolkte woonwijk. De EBS vraagt daarom alle klanten zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden. Vervoeren van 100 lb. gasflessen mag alleen door Ogane in Paramaribo en/of door de hoofddepothouders in de districten. Slechts in uitzonderlijke gevallen, doch onder stringente voorwaarden wordt door Ogane aan individuen toestemming verleend de 100 lb. gasfles zelf te mogen vervoeren.

EBS beloont tipgevers van onrechtmatig stroomverbruik oftewel stroomdiefstal

EBS beloont tipgevers van onrechtmatig stroomverbruik oftewel stroomdiefstal

Eerder deze week kondigde de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) in een persbericht aan dat personen die kennis dragen over stroomdiefstal deze informatie anoniem kunnen doorgeven via de tipgeverslijn. Via de website www.nvebs.com/onrechtmatig-stroomverbruik/ en via het nummer 175 optie 5, kunnen klanten nu gevallen van onrechtmatig stroomverbruik anoniem melden. Tips die werkelijk leiden tot ontdekking van stroomdiefstal zullen worden beloond. De EBS hoopt met deze maatregel de toenemende diefstal van stroom een ferme halt toe te roepen.

Elke melding wordt discreet behandeld! De EBS houdt er rekening mee dat er bewust of onbewust verkeerde meldingen kunnen worden gedaan. Alvorens de controle bij de klant thuis te doen, wordt daarom eerst intern nagegaan als er voldoende aanwijzingen zijn voor verdenking op stroomdiefstal. Dit gebeurt o.a. middels analyses van historische verbruiksdata en andere controlemechanismen. Als na onderzoek inderdaad blijkt dat er sprake is van onrechtmatig stroomverbruik, wordt na inning van de verschuldigde gelden bij de overtreder, overgegaan tot vergoeding van de tipgever. De beloning is gelijkgesteld aan 10% van het door de overtreder verschuldigd bedrag aan de EBS. De tipgever kan tot een bedrag van maximaal SRD 5000 beloond worden.

Stroomdiefstal is een onrechtmatige daad. Er is sprake van stroomdiefstal als elektriciteit van de EBS wordt verbruikt zonder dat het verbruik geregistreerd wordt door een EBS-kWh-meter. Ook de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening in de omgeving kan beïnvloed worden door stroomdiefstal. Wanneer het beschikbaar vermogen in de omgeving wordt overschreden kunnen er spanningsklachten, kortsluitingen en storingen ontstaan. Deze gevolgen treffen niet alleen de overtreder maar de hele omgeving. Illegale aansluitingen brengen brandgevaar met zich mee en zijn levensgevaarlijk. De EBS rekent daarom op uw volledige samenwerking. Met uw ondersteuning kan onrechtmatig stroomverbruik tot een minimum worden beperkt.

Onrechtmatig Stroomverbruik is illegaal en levensgevaarlijk

Onrechtmatig Stroomverbruik is illegaal en levensgevaarlijk

Onrechtmatig stroomverbruik, meer bekend als elektriciteitsdiefstal is een ernstige overtreding en komt tegenwoordig vaker voor dan gedacht. Dit blijkt uit monitoringscijfers van de N.V. Energiebedrijven Suriname. Er zijn verschillende vormen bekend en elektriciteitsdiefstal komt voor bij zowel kleinverbruikers als grootverbruikers. Van manipulatie van de meter tot illegale verbindingen met het elektriciteitsnet. De EBS heeft zich voorgenomen om dit vraagstuk structureel aan te pakken. Het bedrijf wil met behulp van een tipgeverslijn, gevallen van elektriciteitsdiefstal opsporen. Burgers die kennis dragen van gevallen van elektriciteitsdiefstal kunnen deze anoniem melden. Tips die inderdaad leiden tot bevestiging van onrechtmatig stroomverbruik zullen worden beloond.

De EBS houdt er rekening mee dat er bewust of onbewust verkeerde meldingen kunnen worden gedaan. Alvorens de controle bij de klant thuis te doen, wordt derhalve eerst intern nagegaan als er voldoende aanwijzingen zijn voor verdenking op stroomdiefstal. Dit gebeurt o.a. middels analyses van historische verbruiksdata en andere controlemechanismen. Indien na zowel intern onderzoek als onderzoek ter plekke elektriciteitsdiefstal is geconstateerd zal de stroomlevering onmiddellijk worden gestaakt. De overtreder dient eerst alle verschuldigde kosten te voldoen alvorens de elektriciteitstoevoer zal worden hersteld.

Onrechtmatig stroomverbruik oftewel stroomdiefstal is illegaal en de gevolgen kunnen desastreus zijn. Stroomdiefstal leidt niet alleen tot commerciële verliezen voor het bedrijf, maar kan ook brand veroorzaken en is dus levensgevaarlijk. Overtreders die dit soort risico’s nemen, stellen niet alleen zichzelf bloot aan de gevaren, maar ook de mensen in de omgeving. Onrechtmatig stroomverbruik kan ook leiden tot allerlei spanningsklachten en storingen in de omgeving. Indien er meer elektriciteit wordt verbruikt dan het beschikbaar vermogen, kan de spanning zodanig beïnvloed worden dat de kwaliteit van de energietoevoer in de omgeving afneemt.

De EBS tracht middels de tipgeverslijn sneller en effectiever gevallen van stroomdiefstal op te sporen en aan te pakken en doet een beroep op de samenleving elke waargenomen onregelmatigheid te melden.

Paramaribo 2 augustus 2017

Vliegers veroorzaken storingen in EBS netwerk

Vliegers veroorzaken storingen in EBS netwerk

De N.V. Energiebedrijven Suriname maakt bekend dat ook dit jaar storingen optreden door vliegers die vast komen te zitten in het elektriciteitsnetwerk.  De storingsdienst moet vaker naar dichtbevolkte buurten uitrukken om vliegers uit haar netwerk te verwijderen.

Door de vastzittende vliegers kan er namelijk kortsluiting ontstaan, waardoor zekeringen doorslaan.  Zo een vlieger zorgt ervoor dat  stroomdraden tegen elkaar komen en een stroomstoot veroorzaken. Immers bij regen is de vlieger een goede stroomgeleidndt.Vlieggerer. Ook het losmaken van een vastzittende vlieger is levensgevaarlijk. In het ergste geval zou vliegerij nabij het elektriciteitsnet de dood tot gevolg kunnen hebben.

Veel jongeren zijn zich niet bewust van deze gevaren en het ongerief. Een middagje gezellig vliegeren in de buurt van het netwerk kan dramatisch eindigen voor de vliegenier en/of de buurt storen.

De EBS verzoekt de totale samenleving, in het bijzonder ouders en verzorgers, erop te letten dat een middagje vliegeren een plezier blijft en op een geschikte locatie, zoals een open veld, plaatsvi

EBS constateert toename stroomdiefstal

EBS constateert toename stroomdiefstal

Uit maandelijkse monitoringscijfers van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) blijkt dat het aantal gevallen stroomdiefstal, de afgelopen periode schrikbarend is toegenomen. Stroomdiefstal is een illegale handeling die niet alleen de EBS financieel en materiaal schaadt, maar die ook een gevaar voor de verbruiker oplevert.

Bij stroomdiefstal wordt meestal de meterzegel verbroken, de kWh-meter gesaboteerd, stroom wordt bij de zekering afgetapt en andere verschillende vormen die bij ons bekend zijn.

Als de diefstal wordt ontdekt, zal de EBS direct overgaan tot afsluiting van de stroomlevering. Alle kosten die met de afsluiting gepaard gaan komen voor rekening van de verbruiker. De verbruiker die zich schuldig maakt aan stroomdiefstal wordt pas weer aangesloten wanneer hij alle kosten volledig heeft betaald. Naast de afsluitkosten worden ook de kosten voor eventueel opgelopen schade en de onrechtmatig verbruikte stroom in rekening gebracht waarin ook de kosten van voorafgaande jaren van stroomdiefstal worden bijberekend. Voor het weder aansluiten zal de verbruiker ook moeten betalen.

De EBS doet een beroep op de samenleving om elke handeling die kan leiden tot stroomdiefstal achterwege te laten. Bij constatering van stroomdiefstal wordt u gevraagd dit meteen door te geven aan de EBS. Dit kan op de volgende manieren:

  1. Telefonisch door te bellen naar ons klantcontactcenter op het nummer 175.
  2. Persoonlijk op elke dienstencentrum van de EBS.

De EBS stelt een ieder in de gelegenheid anoniem de diefstal door te spelen. Elke tip wordt discreet behandeld.

De EBS heeft geen andere keuze dan deze verfoeilijke trend daadkrachtig aan te pakken en daarnaast additionele maatregelen te treffen waarbij wij de samenleving actief zullen betrekken. De EBS zal binnenkort modellen uitwerken die aan de samenleving zullen worden gepresenteerd.

EBS waarschuwt voor oplichters

EBS waarschuwt voor oplichters

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft recentelijk geconstateerd dat personen zich onterecht opgeven als EBS-ers en (toekomstige) klanten aan huis benaderen met de belofte hun elektriciteitsaanvraag te kunnen bespoedigen in ruil voor betaling.

Het bedrijf vraagt zijn klanten om alert te zijn en niet in te gaan op deze aanbiedingen. Het beleid met betrekking tot de volgorde van de aansluitingen is dusdanig dat bespoedigingen haast onmogelijk zijn. De EBS past het FIFO-systeem toe wat inhoudt dat degene die het eerst de aansluitkosten heeft voldaan, het eerst wordt aangesloten.

Het kan voorkomen dat burgers voorkennis hebben van de planningen van de EBS met betrekking tot het verrichten van aansluitingen in een bepaalde wijk en daarvan misbruik maken, waardoor hun toezegging voor bespoediging dan geloofwaardig overkomt.

De EBS wenst te benadrukken dat de klant naast de aansluitkosten die hij betaalt conform de door de EBS uitgebrachte offerte, GEEN ANDERE KOSTEN dient te betalen. Betaling van de aansluitkosten kan slechts via de bank of bij een van de EBS incassokantoren. Betaalt u dus niet over straat of elders aan een willekeuring persoon die zich voordoet als EBS-medewerker. Ook de EBS-medewerker is niet bevoegd persoonlijk gelden bij u te innen.

De EBS drukt klanten op het hart, zich niet te laten misleiden door personen die beloven dat zij voor bespoediging van de aansluitaanvraag kunnen zorgen. Vraagt u altijd naar het legitimatiebewijs en geeft u dit door aan onze klantenservice op het nummer 175.

Record aantal aansluitingen in 2017

EBS REALISEERT RECORDAANTAL AANSLUITINGEN IN 5 MAANDEN

Van januari tot en met mei 2017 heeft de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) een recordaantal van 4,519 klanten op het elektriciteitsnet aangesloten. Het gaat hierbij om zowel huisaansluitingen als vermogensaanvragen voor de industriële sector en aanvragen voor uitbreiding die lopen vanaf 2014 tot dit jaar. In de afgelopen 5 maanden zijn op enkele tientallen na, alle aanvragen van 2014 en 2015 afgerond. Doorgaans realiseert het bedrijf in een jaar tussen de 5,000 en 6,000 aansluitingen. In de maand mei van het vorig jaar lag dit aantal rond de 1700. Dit jaar is de target vastgesteld op 10,000 aansluitingen. (PDF)

Toegang tot elektriciteit is in het dagelijks leven van de mens niet meer weg te denken. In Suriname stijgt de vraag naar elektriciteit jaarlijks met 6%. Vanaf de aansluitkosten in januari vorig jaar voor een groot deel zijn afgeschaft, is er een toename in aanvragen te merken. Het elektriciteitsbedrijf worstelt reeds jaren met een achterstand in aansluitingen en dagelijks komen er gemiddeld 40 nieuwe aanvragen voor een aansluiting of uitbreiding van de elektrische installatie erbij.

Oorzaak achterstand

De achterstand in aansluitingen is voornamelijk ontstaan door de gebrekkige cashflow van het bedrijf. Vooral daar waar er netvoorzieningen getroffen moeten worden, bijvoorbeeld het plaatsen van transformatoren of een netuitbreiding, liggen de huidige aansluittarieven ver beneden de reëel kosten. Gemiddeld liggen de kosten voor een aansluiting met netvoorzieningen dicht bij de USD 10,000. De eigen bijdrage die de klant betaalt, is bij lange na niet toereikend om de kosten te dekken en het verschil moet door de EBS worden voorzien. Naast de inkomsten die ver beneden de kostprijs liggen zijn de benodigde aansluitmaterialen ook voor 90% in Amerikaanse dollars uitgedrukt. Met de gebrekkig beschikbare financiën en een schaarste op de valutamarkt blijft het voor het bedrijf een uitdaging om de gestelde target van 10,000 aansluitingen voor dit jaar te realiseren. Desondanks erkent de EBS het belang van toegang tot elektriciteit voor een ieder en heeft zich vanaf eind 2015 extra ingezet om de steeds toenemende achterstand, versneld in te lopen.

 

Efficiëntie, inzicht en gezamenlijke inzet

Er zijn de afgelopen maanden een aantal belangrijke verbeteringen gebracht in het aansluitproces. Door besparingen die bedrijfsbreed zijn doorgevoerd en vooral de inzet van de werknemers, is het mogelijk geweest om de jaarproductie binnen 5 maanden te verslaan.

Na intense brainstormsessies en discussies met de afdelingen die betrokken zijn in het aansluitproces zijn er enkele belangrijke verbeteringen doorgevoerd die een bijdrage hebben geleverd aan dit resultaat. De aanschaf van materiaal is dusdanig georganiseerd dat er in de magazijnen geen tekorten ontstaan en er tegelijkertijd ook geen onnodige druk op de financiën komt. Alle aankopen gebeuren zo transparant en efficiënt mogelijk. De aanschaf van aansluitmateriaal verloopt transparant middels internationale aanbestedingen. Aankopen worden zoveel als mogelijk rechtstreeks bij de fabrikant gedaan, in plaats van via een tussenpersoon.

Om dit resultaat van 4,500 aansluitingen binnen 5 maanden te bereiken is ook de werkwijze enigszins aangepast. In plaats van te wachten tot alle materiaal is gearriveerd, heeft de EBS waar mogelijk meteen alle voorbereidingen getroffen zodat bij aankomst van de materialen de aansluitingen sneller en gemakkelijk kunnen worden gemaakt.

Extra resources zijn ook ingezet en werkopdrachten worden geclusterd waardoor de uitvoeringscapaciteit hoger was dan normaal. Normaal gesproken wordt er voor de aansluitingen gewerkt met 5 ploegen en nu zijn dat er 12 ploegen aangevuld met technische medewerkers van andere afdelingen.

Voor de realisatie van deze 4,500 aansluitingen is het elektriciteitsnet met 19,4 km uitgebreid. Hiervoor was nodig; 181 trafomasten en 265 transformatoren, 18,3km kabel voor de aanleg van het hoogspanningsnet, 42 km kabel voor de aanleg van het laagspanningsnet, 1,200 hulp- en tussenmasten en 4,519 verbruiksmeters.

EPAR breidt zich uit.

Hiermee heeft het EPAR netwerk, dat de districten Paramaribo, Para, Wanica, Commewijne en Saramacca van elektriciteit voorziet, zich verder uitgebreid naar het zuiden en zijn in dit aantal meer dan 200 huishoudens in de dorpen/leefgemeenschappen Powakka, Klein Powakka, Redi Doti, Casipora, Pierre Kondre Kumbasi  en Ayo nu voorzien van 1x24uur elektriciteit.

In de komende periode zal het aantal aansluitingen echter mogelijk afnemen vanwege de te verwachten regenval. Er zal hierdoor niet optimaal gewerkt kunnen worden. De EBS vraagt de samenleving om begrip hiervoor en zal zich blijven inspannen om de achterstanden in te lopen.

 

grafiek

START GIS DATACOLLECTIE, CONVERSIE EN MIGRATIE

gis foto 1
Het Team van de EBS verstrekt instructies aan de PASCO-medewerkers tijdens de Pilot

Het Team van de EBS verstrekt instructies aan de PASCO-medewerkers tijdens de Pilot

De N.V. Energiebedrijven Suriname (N.V. EBS) is op 18 april jl. gestart met het project “GIS datacollectie, conversie en migratie” ten behoeve van het Geografisch Informatie Systeem (GIS).

Het project GIS datacollectie, conversie en migratie duurt 18 maanden en wordt uitgevoerd door het Japans bedrijf PASCO Corporation in samenwerking met het Surinaams bedrijf Consulting Partners.

Het doel van dit project is om binnen anderhalf jaar de componenten van het netwerk van de EBS volledig digitaal in kaart te brengen. De componenten van ons netwerk (masten, trafo’s, straatverlichting meters etc.) worden hierbij middels nauwkeurige GPS-instrumenten opgemeten in het veld. De locatie van een component wordt hierdoor exact bepaald aan de hand van geografische coördinaten, waardoor het component makkelijker terug te vinden is in het veld.

Naast de geografische ligging worden ook algemene gegevens van het component opgenomen in het GIS-systeem zoals type, materiaal etc. Hiervoor vindt er een conversie/migratie plaats vanuit data van bestaand kaartmateriaal (AutoCAD-tekeningen) en andere databronnen.

Met de uitvoering van dit project wordt de basisdata aangeleverd voor de implementatie van GIS binnen de EBS. De data wordt centraal opgeslagen, waardoor er makkelijker aan “asset management” gedaan kan worden. Divisies/afdelingen zoals, Transmission, Distribution, Districtsbedrijven, Grid Development, Stations/Public Lighting, Tekenkamer en Metering Services zullen met behulp van het GIS betere analyses kunnen maken voor wat betreft spreiding van klanten, energieverbruik en uitbreidingen van ons netwerk.

Het GIS zal in de nabije toekomst ook basis informatie aanleveren voor systemen als ERP, SCADA en OMS/DMS en hierdoor bijdragen aan de verbetering van het aansluitproces.

Na afloop van het project GIS datacollectie, conversie en migratie, is het dan ook de bedoeling dat de N.V. EBS de nieuwe werkwijze voor datacollectie en verwerking zal voortzetten zodat het GIS-systeem actueel blijft.

 

In het GIS zal de connectiviteit tussen componenten zoals onderstations, masten, trasformatoren, straatverlichting en meters worden weergegeven, zodat het makkelijker traceerbaar wordt welke klant op welke trafo aangesloten is
In het GIS zal de connectiviteit tussen componenten zoals onderstations, masten, trasformatoren, straatverlichting en meters worden weergegeven, zodat het makkelijker traceerbaar wordt welke klant op welke trafo aangesloten is

 

Verwerking van de coördinaten en gegevens van een gecollecteerde mast in het GIS-programma
Verwerking van de coördinaten en gegevens van een gecollecteerde mast in het GIS-programma

BEL 175 voor customer service

Deze dienst is 1x24 uur beschikbaar. E-mail: customerservices@ebs.sr