Nieuws en publicaties

Derde SABI Training voor Surinaamse Lijnwerkers

Derde SABI

Lijnwerkers zijn verantwoordelijk voor herstel, onderhoud en uitbreiding van het landelijk elektriciteitsnet. Als er geen stroom is, zijn het deze mannen en vrouwen die zon en regen trotseren en dag en nacht gereed staan om een betrouwbare elektriciteitsvoorziening aan de gemeenschap te garanderen. In hun dagelijks werk zijn ze blootgesteld aan vele gevaren, waardoor dit beroep kan worden gerekend tot een van de meest gevaarlijke ter wereld. Veiligheid speelt daarom een  belangrijke rol bij de uitoefening van dit beroep.

In dit kader is de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) in samenwerking met Suriname America Brotherhood Initiative (SABI) in 2015 gestart met het certificeringstraject van haar lijnwerkers en ander technisch personeel. Dit jaar  is SABI voor de derde keer  in Suriname om geheel vrijblijvend trainingen te verzorgen die voornamelijk zijn gericht op de veiligheid en effectiviteit.

Suriname kent geen linesmenschool. De lijnwerkers komen van de technische school en worden on-the-job getraind. SABI is een groep enthousiaste Amerikaanse professionals die vrijwillig trainingen verzorgt aan lijnwerkers in de utiliteitssector wereldwijd. Zij ondersteunen de EBS in het opzetten en uitvoeren van het trainingsprogramma om te komen tot certificering van de lijnwerkers.

In 2013 bracht de EBS, in de persoon van de manager Distribution, een bezoek aan de Lineman school Avista Corporation in Washington. Tijdens dat bezoek bleek dat enthousiaste lijnwerkers in America bereid waren hun collega’s in Suriname op te leiden. Zij zien het beroep als een roeping en hun collega’s als broeders. SABI, een broederschap tussen Surinaamse en Amerikaanse lijnwerkers  is toen geboren. Onder leiding van Linesman trainer Brady Hansen, reisden in 2014, vier trainers naar Suriname. Het jaar daarop, in 2015 arriveerden er 14 trainers en werd het programma uitgebreid en verdiept. Voor de on-the-job training is er zowel in Paramaribo als in Nickerie een linesman training center opgezet, waardoor de lijnwerkers gemakkelijk en veilig kunnen oefenen wat zij hebben geleerd.

Tussen 20 februari en 2 maart werken 12 trainers en “journeymen” uit verschillende delen van de Verenigde Staten van Amerika met 189 technici van de EBS en contractors. Journeymen zijn de hoogste in de rangorde van de lijnwerkers. De vorige trainingen beperkten zich tot de klaslokalen en de trainingsfaciliteiten van de EBS te Bethesda, de Saramaccastraat en Clarapolder in Nickerie. Dit keer werken de trainers on the job in het veld met de cursisten. Onderwerpen als aarding, veiligheid op de werklocatie en housekeeping worden hierbij herhaald.

Voor het elektrotechnisch deel zijn er 6 groepen ingedeeld namelijk: Transmissie, Distributie, Troubleshooting, de voormannen, de Nickerie-groep en de Commewijne-groep. De laatste twee groepen zullen in hun respectieve districten werken. Bij Commewijne gaat het voornamelijk om de groep die opereert aan de rechteroever van de Commewijnerivier in nederzettingen zoals Bakkie en Alliance.

Dit keer is er ook voor de Auto Shop een trainer afgereisd, die zich speciaal zal richten op het effectief en veilig gebruik en onderhoud van het zwaar materieel waarmee er gewerkt wordt, zoals bakwagens en pole masters.

Tijdens de start van de training aan de Saramaccastraat gaven de verschillende sprekers aan hoe belangrijk SABI is voor de lijnwerkers in Suriname. In zijn speech tijdens de kick off, vroeg Fornelio Forster, manager van de afdeling Distribution, speciale aandacht voor veiligheid en efficiëntie in het veld. Hij deed een beroep op de trainers om speciaal te letten op verbeteringen in de huidige manier van werken.

Dhr. Brady Hansen, leider van de Amerikaanse delegatie vertelde dat hij zich steeds meer thuis voelt in Suriname. “De lijnwerkers in Suriname zijn als familie”. Hij is dan ook gekomen met een geheel nieuwe groep om dit familiegevoel met hen te delen. Over het leerproces voegde hij toe dat ook zij leren van de Surinaamse lijnwerkers. Het leerproces is wederzijds. Bij vertrek zullen beide partijen een voldaan gevoel moeten hebben.

Ook Marcel Eijndhoven, technisch directeur van de EBS, sprak de trainers en cursisten toe en benadrukte het efficiënt werken.

Het grootste gevaar waaraan lijnwerkers zijn blootgesteld is elektrocutie. Bij het lijnwerkersberoep zijn veiligheidsattributen van goede kwaliteit daarom van eminent belang. De trainers hebben daarom drie containers met lijnwerkers-materiaal geschonken aan de EBS zoals gooilijnen, spikes voor mastklimmen en Personal Protective Equipment (PPE), zoals laagspanningshandschoenen en veiligheidsbrillen. De schenking draagt bij aan de verdere professionalisering van de werknemers en verzekert verbetering van de dienstverlening naar de Surinaamse gemeenschap.

Opschoning aansluitingen overheidskantoren

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft in de maand juli van het vorig jaar een aanvang gemaakt met het opschonen van het aansluitingenbestand ten name van de overheid c.q. overheidskantoren. Er heerste namelijk een onoverzichtelijke situatie, waardoor de opschoning noodzakelijk was.

Met medewerking van de vicepresident en de Raad van Ministers is het thans gelukt het aantal aansluitingen van de overheid van 1609 vooralsnog terug te brengen naar 1154, hetgeen reeds een enorme besparing oplevert. Het opschoningstraject is nog in volle gang. Het ligt in de bedoeling om het bestand aan overheidsaansluitingen in zijn totaliteit te screenen en op te schonen. De aansluitingen die geregistreerd staan onder de overheid, maar niet als overheidsaansluiting kunnen worden gekwalificeerd, zullen worden afgevoerd uit het bestand.

Op verzoek van de EBS beschikt thans haast elk ministerie over een Energy Manager die de aansluitingen van zijn ministerie monitort en nauw contact onderhoudt met het bedrijf.

Tabel opschoning overheidsbestand

EBS werkzaamheden 33.000Volt kabelverbinding succesvol afgerond

 

Noord1

Foto: Enkele directie- en stafleden op de locatie van de werkzaamheden

De werkzaamheden die de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft uitgevoerd vandaag zondag 18 december in Paramaribo Noord, zijn een uur eerder dan gepland met succes afgerond. De 33.000 Volt kabelverbinding die vanuit de Arabistraat te Geyersvlijt, over de Sluiskreek liep en een belangrijke voedingsaders is voor een groot gebied in Paramaribo Noord, is ondergronds gebracht en vandaag gekoppeld op het onderstation aan de Plutostraat.

De voorbereidingen voor de werkzaamheden vandaag zijn reeds een tijd lang in volle gang. De weersomstandigheden waren gunstig en de verkeersintensiteit was laag, waardoor de werkzaamheden vlot verliepen. Rond 13:00uur werd de 33kV kabel vrijgegeven en kort hierna, was de stroomvoorziening in de getroffen gebieden weer genormaliseerd.

De kabels liepen over de Sluiskreek in een betonnen bekisting die reeds geruime tijd zware verzakkingen vertoonde. Deze kabels voeden grote gebieden van Paramaribo Noord en kunnen bij schade grote calamiteiten in de energievoorziening van dat gebied veroorzaken. De kabels lopen nu onder de kreek. Vanwege een gebrek aan ruimte op de berm ter plaatse en de 12kV verbinding die reeds daar loopt, is gekozen voor een ondergrondse kabelverbinding. Ook zijn de kabels ondergronds minder blootgesteld aan atmosferische invloeden zoals bomen en aanrijdingen. De 33.000 Volt kabel ligt op 100cm diepte en is voorzien van beschermplaten om schade door graven te vermijden. EBS herinnert een ieder de graafwerkzaamheden verricht aan het belang van een vergunning door het Ministerie van Openbare Werken uitgegeven. Hiernaast mag er bij behoefte aan meer informatie of advies altijd contact worden opgenomen met een EBS deskundige via de klantenservice, op het nummer 175.

De EBS dankt de gemeenschap te Paramaribo Noord die vanaf 6 uur vanochtend verstoken waren van elektriciteit voor het begrip en blijft zich inzetten om haar dienstverlening te verbeteren.

Noord2

Foto: Werknemers bezig met de belangrijke koppeling

USD 65 miljoen voor betrouwbare en duurzame elektriciteitsvoorziening

USD 65 miljoen

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) staat sinds jaar en dag voor grote uitdagingen onder andere vanwege verouderde infrastructuur die dringend aan vervanging en uitbreiding toe is. Op enkele plaatsen dateren de schakelinstallaties in de onderstations uit de jaren 60 en door de groei van de vraag naar elektriciteit die jaarlijks met circa 6% toeneemt, voldoen deze installaties niet meer aan de minimale technische eisen. Daarnaast voldoen sommige lijnen niet meer aan de minimale voorwaarden, vanwege de lengte en de daarop optredende belasting. Als gevolg hiervan kan de spanning niet binnen de toegestane bandbreedte worden aangehouden. Dit maakt het tot een grote uitdaging om de toekomstige groei op een adequate manier te accommoderen. Door de relatief hoge stromen en de lengte van de lijnen ligt ook het aantal storingen boven de gangbare norm. Er is daarom dringend behoefte aan het verbeteren van de betrouwbaarheid van de energievoorziening.

De plannen om deze belangrijke upgrades en uitbreidingen te doen liggen er al langer, maar konden door een gebrek aan kapitaal niet of onvoldoende worden gerealiseerd. Noodzakelijke investeringsprojecten zijn door gebrek aan middelen uitgesteld of provisorisch uitgevoerd. Met behulp van de leningsovereenkomst van USD 65 miljoen gesloten tussen de Surinaamse Overheid en de Caribische Ontwikkelingsbank (CDB) met een maximale eigen bijdrage van USD 32 miljoen, zal er eindelijk een aanvang worden gemaakt met de realisatie van een deel van deze plannen. Het project bestaat uit de volgende belangrijke uitbreidingen en upgrades:

Verbetering betrouwbaarheid energievoorziening EPAR – West

Het EPAR netwerk is het grootste zelfstandig elektriciteitsnetwerk van de EBS, dat de districten Paramaribo, Commewijne, Para, Saramacca en Wanica van elektriciteit voorziet. Om de betrouwbaarheid van de energievoorziening in het westelijk deel van het EPAR gebied te verbeteren zullen de volgende projecten worden uitgevoerd:

De bouw van twee nieuwe onderstations (OS) en wel te Leiding en te 5e Rijweg;

De upgrade van het onderstation te Kwatta, OS D’

De aanleg van een transmissieverbinding van 69 kV vanuit OS D tot en met OS 5e Rijweg.

Dit project zal niet alleen ten voordele strekken van de huishoudelijke klanten, maar ook Staatolie Maatschappij zal hier voordeel aan hebben vanwege de oliebronnen in dat gebied. Met de aanleg van de nieuwe stations en verbindingen zal het aantal storingen en de duur drastisch worden teruggebracht.

Upgrade West

Foto: Bovenstaande kaart geeft een illustratie van de geplande upgrades en expansies in EPAR WEST.

Nieuw onderstation Ringweg

Analyses hebben aangetoond dat in regio Noord van het EPAR systeem, de bestaande voedingslijnen in de afgelopen jaren hun maximale capaciteit hebben bereikt. Dit resulteert in een situatie waarbij de spanningen met moeite binnen de technisch verantwoorde waarden kunnen worden gehouden. Klanten hebben hierdoor spanningsklachten en voor de EBS is het een uitdaging om bij onderhoud en herstelwerkzaamheden, de lijnen om te leiden door de zwaar overbelaste lijnen.

In de afgelopen jaren is ook het aantal woningbouwprojecten in deze regio fors toegenomen, waardoor het bestaande aantal distributielijnen onvoldoende is geworden. Bijna alle lijnen zijn technisch vol belast wat nieuwe aansluitingen in deze regio bemoeilijkt. Aan de Ringweg wordt er daarom een nieuw onderstation neergezet. Onderstation Ringweg zal in verbinding staan met onderstation J (achter regeringsgebouw). Hiervoor is het noodzakelijk dat onderstation J wordt aangepast en er een 69kV kabel verbinding komt tussen genoemde onderstations, hetgeen ook deel uitmaakt van dit project. Het is de uiteindelijk de bedoeling dat onderstation Ringweg ook in verbinding staat met onderstation D zodat bij eventuele problemen voldoende omleid moeilijkheden bestaan.

Aanleg transmissienetwerk 69kV niveau

De introductie van 69kV spanning is een bijzondere stap die zal worden gemaakt aangezien, dit een nieuw spanningsniveau is voor Suriname. Studies die zijn uitgevoerd door EBS Engineers e.a. hebben aangetoond dat een verdere expansie van het 33kV netwerk, op korte termijn niet tot een duurzame oplossing zal leiden. Er zal wederom moeten worden uitgebreid en bij calamiteiten in het transmissiesysteem lopen wij onmiddellijk tegen problemen aan. Door de verhoging van de spanning van het transmissienetwerk naar 69 kV zal de groei over een langere periode worden uitgespreid en komen de lijnen bij problemen niet in kritieke fase.

Momenteel loopt de lijn die het westen van Paramaribo van energie voorziet achter- en over woonhuizen parallel aan de Kwattaweg.

Deze lijn is aangelegd in de tijd dat er daar nog geen mensen woonden. Door de jaren heen is de omgeving waar het netwerk is aangelegd, steeds dichter bevolkt geworden. Deze belangrijke lijn is zeer slecht toegankelijk omdat de onderhoudsweg eigendom is van privé eigenaren. Binnen dit project zal een nieuwe lijn worden aangelegd, op een veiliger tracé, die bereikbaarder is en ook de mogelijkheid biedt om meer vermogen naar het westen te transporteren.

Nieuw onderstation AZ

In en rondom de omgeving van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo is in de afgelopen jaren een significante groei van industriële en commerciële activiteiten waar te nemen. Een groei van verschillende grootverbruikers zoals ziekenhuizen, medische instellingen, laboratoria, winkel- en zakenpanden, is in deze omgeving zichtbaar. Tachtig procent van de initiële 6kV aansluitingen (wat overwegend huisaansluitingen zijn) is aangelegd met ondergrondse kabels met een doorsnee van 25mm2. Om nieuwe aansluitingen, met name grootverbruikers te kunnen realiseren is gedurende de jaren gewerkt met kabels met een omvang van 70mm2. Vanwege de snelle groei van de vraag naar energie is het netwerk in deze omgeving technisch vol belast, met als gevolg spanningsklachten van klanten die zijn aangesloten op de 6kV kabel.  Het is in de lijn der verwachting dat in de nabije toekomst de vraag naar energie in dit gebied zal stijgen met ongeveer 4MVA. Met de huidige infrastructuur in dit gebied is een goede distributie van die belasting onmogelijk. Om een duurzame verbetering te brengen in de betrouwbaarheid van de energievoorziening aldaar, die anticipeert op de stijgende vraag voor de komende jaren, zal er in deze omgeving eveneens een onderstation worden gebouwd. Onderstation AZ zal ingelust worden tussen onderstation D en J, waardoor er ook voldoende omleidingsmogelijkheden zijn.

ENICK

Het ENICK netwerk is het op een na grootste individuele elektriciteitsnetwerk en voorziet Nickerie van energie. Nickerie wordt voorzien door de powerplant te Clarapolder. Het gebied wordt middels 5 12kV lijnen gevoed, waarvan 4 reeds hun maximale capaciteit bereiken. Ook hier zijn dezelfde uitdagingen namelijk spanningsklachten, onbeperkte of geen ruimte voor nieuwe aansluitingen. Nickerie heeft nu al een 33kV transmissielijn die de twee enige onderstations in het district met elkaar verbinden. Deze verbinding, die als een noodvoorziening was aangelegd, om de spanning enigszins te kunnen beheersen en de distributie verliezen terug te dringen. Verder staat er in onderstation te Clarapolder apparatuur dat zeer verouderd en storing gevoelig is en niet meer voldoet aan de huidige standaard voor veilige elektrische installatie. Om de kwaliteit en de betrouwbaarheid in deze regio te verbeteren zullen binnen de CDB lening de volgende projecten worden uitgevoerd:

De upgrade van onderstation Clarapolder;

De upgrade onderstation Soekramsingh;

De aanleg van een tweede transmissieverbinding tussen Clara en Soekramsingh.

Solar powerplant voor Nickerie en Coronie

Zonne-energie als hernieuwbare energiebron wordt wereldwijd steeds aantrekkelijker en wordt op grote schaal geïnstalleerd in landen om voornamelijk CO2 uitstoot te reduceren en zodoende klimaatsverandering te mitigeren.

Om het brandstofverbruik en de operationele- en onderhoudskosten die gepaard gaan met de opwekking te reduceren, is de introductie van hernieuwbare energiebronnen in de opwekking een efficiënte en duurzame keus. Er zullen daarom drie solar powerplants worden opgezet, waarvan 1x300kWp in Coronie en 2x1MWp in Nickerie. Deze powerplants zullen met de nodige voorzieningen rechtsreeks op het distributienet van EBS gekoppeld worden in de genoemde districten.

Stabiliteitsstudie

Tenslotte zullen er twee studies worden uitgevoerd met als doel het vaststellen van een optimaal lange termijn netwerk expansieplan voor Suriname, waarbij rekening wordt gehouden met de opwekking, transmissie en distributiecapaciteit, de geprojecteerde groei van de energievraag, reductie van de verliezen, netwerkstabiliteit, power quality en hernieuwbare energiemogelijkheden. De output van de studies zal als roadmap dienen voor de systematische uitbreiding van het netwerk op lange termijn om de kwaliteit van de energielevering verder te verhogen.

EBS en Telesur ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Om de service naar de samenleving toe te verbeteren, hebben de Telesur en de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS)   gemeend een samenwerkingsovereenkomst te tekenen. In deze overeenkomst zal Telesur bestaande infrastructuur van de EBS gebruiken om haar glasvezelkabelnetwerk uit te breiden. De EBS is bereid gevonden dit idee van de Telesur te helpen dragen en in ruil daarvoor geniet het stroombedrijf enkele communicatievoordelen van Telesur. Om deze samenwerking te bekrachtigen hebben de directies van de EBS en Telesur op 21 november, in het opleidingscentrum van Telesur, een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Rabindre Parmessar zei dat deze overeenkomst in overeenstemming is met de regeringsvisie waarbij er niet alleen gekeken is naar de belangen van de EBS, maar naar het voordeel voor de gehele natie. “Dit is een voorbeeld van hoe parastalen met elkaar samenwerken voor het wel en wee van de samenleving”, zei de algemeen directeur van de EBS.

Volgens Parmessar is de deal een win-win relatie. Hij heeft het onderhandelingsteam van de EBS zien zweten, waarbij zij zich afvroegen wat de bedoeling is van deze overeenkomst die in wezen nadelig lijkt voor de EBS. De directeur herinnerde echter eraan dat de EBS ook plannen heeft waarbij een communicatienetwerk vereist is. Hierbij moet gedacht worden aan het moderniseren van de meteropname. “In 1950 was het functioneel. Nu niet meer. Door omstandigheden is die technologie niet geïmplementeerd. Daar bereiken wij elkaar. Wij kijken niet alleen naar het geld, maar ook naar de andere voordelen voor partijen.”

Mike Antonius hield zijn toespraak kort. “Wi mus’ seti kondre bun! Wat wij vandaag aan het doen zijn staat volledig in het teken daarvan”, zei de Telesur directeur. Deze overeenkomst zal ervoor zorgen dat het bedrijfsleven en alle huishoudens de vruchten kunnen plukken. Hij bedankte de onderhandelingsteams en raden van commissarissen van beide bedrijven voor hun inzet.

Patrick Peneux weet dat gaandeweg het traject er kinderziektes ontdekt zullen worden. “Maar daarvoor zijn wij in feite twee bedrijven van een vader en ik denk dat we tot vergelijk moeten komen.” Deze overeenkomst moet gezien worden als een waarbij het eng bedrijfsbelang plaats heeft gemaakt voor het Surinaamse belang. “Wij willen het leven gemakkelijk maken voor Surinamers en beide partijen hebben zich gevonden om niet in een hokje te denken”.

Volgens de president-commissaris van Telesur, Gardelito Hew A Kee, die als laatst aan het woord kwam, was alles al gezegd. De voorzitter van het raadsbestuur zei dat na de ondertekening er verder gewerkt moet worden om de samenwerking steeds hechter te maken. De eerste stap is hiermede gezet.

Parmessar kijkt verder naar de toekomst en ziet allianties tussen de EBS, Telesur en de SWM  “Wij zijn in het voorjaar van 2016 aangevangen  om gesprekken te voeren met enkele parastatale bedrijven. De geest om samen te werken is er.”

EBS-TelesurEBS-Telesur 3

 

EBS-Telesur 2

 

N.V. Energiebedrijven Suriname 107 jaar

Van NIGM naar OGEM naar EBS

1956_gasdepot

Aan de tijd van kokolampu,  koolpot en duistere straten kwam 107 jaar geleden een einde toen de eerste gasfabriek Nederlandsch-Indische Gasmaatschappij (NIGM) op 25 oktober 1909 in bedrijf ging. De gasproductie was toen hoofdzakelijk bestemd voor de openbare verlichting en later ook voor kookgas in huis.

De voorziening op basis van elektriciteit is in 1932 gestart, met drie diesel motoren met een gezamenlijk vermogen van 1300 pk. De lengte van het hoogspanningsnet bedroeg toen 7,45 km met acht transformatorstations met een vermogen van 240 kVA en een laagspanningsnet van 41,4 km. Van 88 huishoudens die via ondergrondse gasleidingen van kookgas werden voorzien, ontwikkelde het bedrijf zich in de afgelopen 107 jaar dusdanig dat tegenwoordig meer dan 148.000 huishoudens, 1×24 uur van elektriciteit worden voorzien, via een landelijk net van ruim 6000 kilometer.

Toen de eerste gasfabriek in 1909 in bedrijf ging, werden 88 gasmeters geplaatst, 1.082 lichtpunten geïnstalleerd en 380 gasstraatlantaarns geplaatst. De distributie van stadsgas werd hiermee realiteit. Stadsgas werd in Suriname geproduceerd van steenkool. In 1920 trad er vanwege de duikbotenoorlog een stagnatie op in de levering van kolen en werd gas uit walabahout gestookt en later van diesel. De 88 woningen die van gas werden voorzien waren geconcentreerd in het centrum van Paramaribo. Tussen 1909 en 1930 werd stadsgas voornamelijk gebruikt voor huishoudelijke doeleinden en straatverlichting.

In de jaren 70 werd het gebied uitgebreid. In het noorden tot de Mahonylaan zijn er toen gasleidingen aangelegd en in het westen tot de Kernkampweg. De fabriek stond aan Saramaccastraat. In het zuidelijk deel liepen de leidingen tot Zorg en Hoop.

 

Tot 1950 werd straatverlichting die toen nog door gas werd aangedaan, volledig elektrisch aangedaan. Gas werd toen nog alleen in huis gebruikt. Ook ging NIGM een naamsverandering door. Overzeese Gas-en Elektriciteitsmaatschappij (OGEM) werd de nieuwe naam.

 

 

In 1956 werd door Gouverneur J. van Tilburg het prachtige kantoorgebouw van de O.G.E.M. aan de Noorderkerkstraat officieel geopend. Het oude kantoorgebouw aan de Saramaccastraat werd afgebroken en maakte plaats voor een nieuw modern gebouw. Hier werden de diverse afdelingen van het bedrijf ondergebracht.

In 1971 kwam er ook een einde aan de distributie via ondergrondse pijpleidingen en werd dit alleen nog met behulp van gasflessen voorzien.

 

De elektriciteitslevering in Paramaribo groeide vanaf die tijd gestaag. Het netwerk breidde zich ook uit naar de omliggende districten en wel naar het oosten tot Stolkertsijver aan de Commewijnerivier, naar het westen van Saramacca tot Boskamp aan de Coppenamerivier en in zuidelijke richting tot de inheemse dorpen Cabendadorp en Matta.

 

Het aantal klanten is landelijk gegroeid tot dichtbij de 148.000 en jaarlijks worden ruim  6.000 nieuwe aansluitingen in diverse gebieden gedaan.

Binnen enkele maanden zullen Powakka en omgeving ook 1×24 uur van elektrische energie worden voorzien.

 

Daarnaast worden de gemeenschappen te Albina en Moengo door middel van individuele opwekcentrales in het district Marowijne voorzien van continu elektriciteit. Ook voor de districten Coronie, Wageningen, Nickerie en  Apoera zijn er voorzieningen getroffen voor opwekking en distributie in deze gebieden.  

 

Vanaf 2017 zal er in structuur binnen de energievoorzieningssector in Suriname een ommekeer komen. Er komt officieel een eind aan een langer dan een eeuw oude monopolie. De aanname van de Elektriciteitswet (E-wet) en de wet Energie Autoriteit Suriname (EAS), moeten ervoor gaan zorgen dat de energiemarkt in Suriname per januari 2017 bij wet geregeld is. De E-wet maakt een einde aan het systeem waarbij op basis van een concessie, elektriciteit wordt opgewekt en geleverd. Het geeft duidelijke inzicht voor de verdere verbetering en vastlegging van de wijze waarop tarieven en subsidies worden opgebouwd en gehandhaafd. Na jarenlange debatten zal de energiesector in Suriname, als een van de laatsten in het Caraïbisch gebied op wettelijke basis worden vastgelegd.

 

Het op wettelijke basis reguleren van de elektriciteitssector zal de Surinaamse overheid in staat stellen beter overzicht op deze sector te hebben. De regulering houdt in dat de verhouding tussen de diverse productiebedrijven (IPP) en het inkoopbedrijf wordt vastgelegd. Hierin zal de distributie op basis van de in de wet opgenomen artikelen fundamenteel zijn.

 

Renewable (hernieuwbare) energie heeft een bijzondere toekomst in Suriname. De E-wet regelt op welke wijze de renewable energiesystemen worden opgenomen en op welke wijze individuele gebruikers in de opwekking met renewable technologie zelf opgewekte energie aan het distributiebedrijf mogen terugleveren (salderen). Dit alles om het systeem efficiënter en effectiever te laten functioneren.

 

Volgens de E-wet zal de “bestuursstructuur” van de EBS moeten worden heringericht.

Bij deze herinrichting zal van de gelegenheid gebruik worden gemaakt om de nieuwe structuur op een efficiënte en effectieve manier in te richten. De intrede van de wet biedt de gelegenheid om de verhouding en afspraken met de diverse opwekkers te formaliseren en goed gestalte te geven.

 

De verandering van de bestuursstructuur bij de EBS valt samen met bijzondere operationele taken voor de garantie van de elektriciteitslevering en de realisatie van werkzaamheden op korte, midden en lange termijn. Naast het voorzien van het grote EPAR-systeem (Paramaribo, Para, Wanica, Saramacca, Commewijne) van betrouwbare energie, wordt ook nog volop gewerkt aan de uitdagingen om de ver afgelegen gebieden in overleg met de overheid ook te voorzien van duurzame en betaalbare energie voor 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

dpp2

Directie, staf en personeel

van de N.V. EBS

feliciteren de samenleving

met 107 jaar stroomvoorziening

in Suriname!

Bekendmaking Meteropnamedagen

Voor het verbeteren van het factureringssysteem, zijn de meter opnamedagen aangepast. Opgenomen meterstanden zullen per factuurmaand juli 2016 worden doorberekend naar een vaste dag.

Onderstaand een overzicht van de opnamedagen per factuurcyclus:

Omschrijving Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 3 Groep 4
Wijk DL-DO-DG-DK-DS-DM-DD-DE-DZ M-PA-PH-PW 1-A-6-DN-71 DA-DW-DI-DP-DR 0-DC-K-L
Meteropnamedagen De 3de van de maand De 8ste van de maand De 12de van de maand De 12de van de maand De 15de van de maand

Ten overvloede wordt erop geattendeerd dat het zelf opnemen en doorgeven van de meterstand de klant niet vrijwaart van de plicht om de EBS meteropnemer conform de Algemene Voorwaarden van de EBS  toegang tot de verbruiksmeter  te verschaffen.

Meterstanden kunnen 1 X 24 uur worden doorgegeven via de volgende kanalen:

  1. Het verkort nummer 175. Hiervoor dient u het klantnummer en/of meternummer bij de hand te hebben. Bij meerdere cijfers op 1 klantnummer dient u te werken met de laatste 4 cijfers van het meternummer;
  2. De website: www.nvebs.com of via e-mail: customerservices@ebs.sr (daarbij ook de dag van opname vermelden)
  3. Het SMS-systeem op het nummer 1222. U toetst in: meter (spatie) aansluitnummer, (spatie) meterstand, (spatie) dag, (spatie) maand. Voorbeeld: E6710 L99900 15230 30 4
  4. De EBS mobile app voor androïd-gebruikers (deze kunt u downloaden via play store “EBS app”)
  5. Of persoonlijk bij één van onze dienstencentra.

 

EBS past nieuw meteropname systeem toe

Voor het verbeteren van haar factureringssysteem, heeft de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) zoals eerder aangekondigd haar meter opnamesysteem aangepast. Opgenomen meterstanden zullen per factuurmaand juli 2016 worden doorberekend naar een vaste dag.  In dat kader gelden voortaan de onderstaande opnamedagen  voor de verschillende wijken (groepen):

Omschrijving Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 3 Groep 4
Wijk DL-DO-DG-DK-DS-DM-DD-DE-DZ M-PA-PH-PW 1-A-6-DN-71 DA-DW-DI-DP-DR 0-DC-K-L
Meteropnamedagen De 3de van de maand De 8ste van de maand De 12de van de maand De 12de van de maand De 15de van de maand

Om maandelijks een rekening te kunnen presenteren aan haar klanten, heeft de EBS een maandregistratie (meterstand) van de verbruikte elektriciteit nodig. Daarom wordt meteropname op regelmatige basis door meteropnemers van de EBS gedaan.  Bij het niet kunnen opnemen van de meterstand wordt, een gemiddeld maandverbruik o.b.v. het dagverbruik van de vorige maand in rekening gebracht. Dit kan tot gevolg hebben, dat klanten een rekening gepresenteerd krijgen, die niet overeenkomt met het maandverbruik van de desbetreffende maand.

Om dit te helpen voorkomen kunnen stroomverbruikers zelf hun meterstand doorgeven. Hierbij, is het belangrijk om rekening te houden met de bovengenoemde opnamedatum per groep. Indien meterstanden niet op de bovengenoemde dagen zijn opgegeven, garandeert de EBS niet, dat de door de klant opgegeven meterstand gebruikt zal worden voor de facturering.

Ook zal in gevallen waarbij de opgegeven meterstand  afwijkt van de meteropname gedaan door de EBS,  met de meterstand van de EBS worden gewerkt.

Let wel: het zelf opnemen en doorgeven van de meterstand vrijwaart de klant niet van de plicht om de EBS meteropnemer conform de Algemene Voorwaarden van de EBS toegang tot de verbruiksmeter te verschaffen.

Hoe doet u de meteropname?

Om de meterstand op de juiste manier op te nemen, is het belangrijk rekening te houden met het feit, dat de EBS ruim 30 verschillende soorten digitale en analoge meetinstrumenten heeft. Elke verbruiksmeter, is voorzien van een scherm, waarop de cijfers zijn af te lezen. Het is belangrijk, dat ongeacht welke meter geïnstalleerd is, voor de juiste meteropname, alle cijfers op het scherm, ook die achter de komma, worden genoteerd.

Meterstanden kunnen 1 X 24 uur worden doorgegeven via de volgende kanalen:

  1. Het verkort nummer 175. Hiervoor dient u het klantnummer en/of het meternummer bij de hand te hebben. Bij meerdere cijfers op 1 klantnummer dient u te werken met de laatste 4 cijfers van het meternummer;
  2. De website: www.nvebs.com of via e-mail: customerservices@ebs.sr (daarbij ook de dag van opname vermelden)
  3. Via het SMS-systeem op het nummer 1222. U toetst in: meter (spatie) aansluitnummer, (spatie) meterstand, (spatie) dag, (spatie) maand. Voorbeeld: E6710 L99900 15230 30 4
  4. De EBS mobile app voor androïd-gebruikers
  5. Of persoonlijk bij één van onze dienstencentra.

Minder elektriciteit verbruiken, kan! EBS Energy Audit Service adviseert hoe

Het elektriciteitsverbruik verlagen van ruim 1200 kilowattuur (kWh) per maand naar een verbruik van minder dan 600 kWh per maand, was het streven van de familie Prak*.  Dit doel bereikten zij binnen 3 maanden.

Dagelijks ontvangt de klantenservice afdeling van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) klanten die van mening zijn, dat hun stroomverbruik aan de hoge kant ligt. Zij vragen zich af hoe dit mogelijk is. Want zeggen ze, “ik heb niet zoveel apparaten, maar toch is mijn verbruik hoog. ” Anderen geven aan hun best te Continue reading “Minder elektriciteit verbruiken, kan! EBS Energy Audit Service adviseert hoe”

BEL 175 voor customer service

Deze dienst is 1x24 uur beschikbaar. E-mail: customerservices@ebs.sr