Nieuws en publicaties

PERSBERICHT

PARAMARIBO, 20 juni 2018

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft met verbazing kennis genomen van het artikel “EBS laks met sluipend gevaar trafo-olie” dat onlangs is gepubliceerd in de juni editie van een lokaal magazine. Zulks daar enige tijd geleden in een dagblad een dergelijk artikel reeds was gepubliceerd, waarbij de EBS de insinuaties had ontzenuwd en de ware toedracht had uitgelegd van de aangetroffen olielekkage op het emplacement van het energiebedrijf te Bethesda, Livorno.
Toen reeds was overduidelijk door de EBS aangetoond dat het in deze niet ging om een lekkage van trafo-olie (Polychloorbifenyl – PCB olie) zoals werd beweerd, maar dat het ging om een “oil spill” van verwerkte smeerolie waarbij, nadat zulks bekend werd, de EBS direct conform haar gesanctioneerd milieubeleid mitigerende maatregelen heeft getroffen.
De EBS wilt de gemeenschap nogmaals ten overvloede geruststellen dat de status van het milieu, en daarmee de werkomstandigheden van haar personeel, op haar emplacement te Bethesda geen dreigende vormen heeft aangenomen c.q. niet dreigends is zoals wordt beweerd in het bewuste artikel.
Dit kan het energiebedrijf staven middels de regelmatige verplichte rapportages die worden uitgebracht door de afdeling Health, Safety, Environment & Quality (HSEQ). Deze rapportages worden onder andere opgestuurd naar het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) alsook het Nationaal Bureau voor het Milieu (NBM) van het Kabinet van de President.
Daarnaast wordt het energiebedrijf ook op regelmatige basis gemonitord vanuit internationale instituten als de “Stockholm Convention Centre” die belast is met het beheer van persistente organische verontreinigingen en de afvoer daarvan.
Indien er sprake mocht zijn van een alarmerende situatie zoals is gekenschetst in het artikel van het magazine, waren zowel nationaal als internationaal reeds de nodige maatregelen getroffen tegen de staat Suriname en in het verlengde daarvan de EBS.
In dit kader kan verwezen worden naar internationale financieringsorganisaties die strikte milieuregels hanteren in hun samenwerking met de Surinaamse Overheid, met in het verlengde daarvan de EBS, met als gevolg dat die fondsen misgelopen zouden worden en Suriname op de “internationale zwarte lijst” zou komen te staan met alle nadelige gevolgen van dien voor in deze de elektriciteitsvoorziening binnen Suriname.
De EBS verzekert de Surinaamse samenleving, sinds de toetreding van de staat Suriname tot de Basel en Stockholm Conventie, het bedrijf de nodige (internationaal) verplicht gestelde maatregelen heeft getroffen om chemicaliën als PCB op een deskundige wijze te beheren en verzekert de gemeenschap dat regelmatige monitoring plaatsvindt van alle bedrijfsprocessen c.q. handelingen waar er met olie en smeermiddelen wordt gewerkt.

Einde bericht

Bekendmaking werkzaamheden onderstation Kwatta

OS Kwattaweg

Foto: Om de stroomvoorziening gedurende de werkzaamheden aan het onderstation Kwatta te blijven garanderen, zijn er voorlopige voorziening getroffen

PARAMARIBO 18 MEI 2018 – Als onderdeel van de upgradewerkzaamheden in het onderstation Kwatta zal de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) op woensdag 23 mei a.s. werkzaamheden verrichten met als gevolg dat de klanten in de omgeving Kwatta (vanaf Tweederijweg tot en met de Derderijweg: Rensproject, Prins Park, Aquarius Village, Weg naar Zee) tussen 07:30 u tot 18:30 u verstoken zullen zijn van elektriciteit.

De rehabilitatie van onderstation Kwatta ging van start in januari dit jaar en duurt 10 maanden. Om de impact op de klanten zoveel mogelijk te beperken is het onderstation niet volledig uit bedrijf gehaald, maar zijn er tijdelijke voorzieningen getroffen om de energielevering naar de klanten in deze omgeving te garanderen. Echter zijn bepaalde werkzaamheden van dien aard dat uitschakeling van de stroomtoevoer in het leveringsgebied vereist is. Zo zal op woensdag 23 maart gewerkt worden aan de 33000/12000 volt transformator in het onderstation. Voor het uitvoeren van het werk zal de transformator spanningsloos gemaakt worden. De 12000 volt bovengrondse lijnen, die naar de verschillende woonwijken lopen vanuit onderstation Kwatta, zullen zoveel mogelijk overgenomen worden door naburige onderstations. Het gedeelte dat niet overgenomen kan worden, zal verstoken zijn elektriciteit gedurende de werkzaamheden.

De upgrade van onderstation Kwatta dat de omgeving Kwatta, het Garnizoenspad en Vijfde Rijweg van elektriciteit voorziet is opgezet in de jaren zestig en is technisch sterk verouderd. Door de jaren heen zijn er met beperkte beschikbare middelen kleine upgrades uitgevoerd om het onderstation, dat bijkans 50 jaar oud is, operationeel te houden. Door de toenemende vraag naar elektrisch vermogen in deze omgeving heeft dit station zijn ontwerpcapaciteit overschreden, waardoor de betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid niet gegarandeerd kunnen worden. De upgrade van het onderstation wordt gefinancierd door de Inter-American Development Bank (IDB).

De straten die verstoken zullen zijn van elektriciteit zijn:

GEDEELTE VAN DE KWATTAWEG TUSSEN DE WASHINGTONSTRAT EN DE DERDE RIJWEG, KHARGIWEG, HENRI FERNANDESWEG, MAHABIERWEG, CHITOESTRAAT, WANAKOESTRAAT, POSRENSTRAAT, GAMBASTRAAT, TAYERBLADSTRAAT, NAIPASTRAAT, GRANDOSTRAAT, COOMANSTRAAT, KOREASTRAAT, SPITSKOOLSTRAAT, MARINUS VAN DOORNSTRAAT, EDCIUSWEG, EDUARD STRAAT, CABEL PROJECT, KOESOEWESTRAAT, SPOEPOEWIRIESTRAAT, EDUARD PRACHTSTRAAT, BAKBOORDLAAN, WILHELMINA’S BURGWEG, CREEBSBURGWEG, BITAWIWIRISTRAAT, MONIZ PROJECT, CAYOTTESTRAAT, WEIDUMWEG, VAN ENGELBUITENWEG, TILLYSTRAAT, JANKILAAN, SAHADEWLAAN, SOEKHODJIE AUTARSTRAAT, CORNELIS PRINSSTRAAT, SOEKHOELAAN, KULDIPSINGSTRAAT, OKRODAM, KHUDABUXWEG, TIENGIHOLOWEG, ZEBEDAWEG, BOLLETRIE HE, KWEPIEWEG, SHRIDAM JASODAWEG, CEDRE HE, BEBEWEG, AWARA HE, INGIPIPA, BRANTIMAKKAWEG, BEDEVAARTS OORD, AQUARIUSSTRAAT, KADALAAN, LAKE VILLAGE, LOYALTYLAAN, SOEKHANSTRAAT, AMRIETSARWEG, JAN BAKBOORDSTRAAT, AQUARIUS VILLAGE, JOSEPH W. TAMSTRAAT, KLEINE BEERSTRAAT, REGENBOOGSTRAAT, ZONSTRAAT, ZODIACSTRAAT, DIANASTRAAT, ZENITHSTRAAT, NADIRSTRAAT, NOORWIJKWEG, VERL. NOORDWIJKWEG, B.J. CHIRAGALLYSTRAAT, KREEFTSTRAAT, TWEELINGENWEG, STEENBOKWEG, ARISSTRAAT, PEU ET CONTENT, VIRGOSTRAAT, TAURUSSTRAAT, ANDROMEDASTRAAT, CLEMENTINESTRAAT, SHAW PROJECT, GUMMELS, HAYARIEWEG, PRINS PROJECT, RICANAUSTRAAT, BELLADONASTRAAT, LAAN VAN LOUISEHOF, WILLEM ANTONYLAAN, HUGOSTRAAT, MANKISTRAAT, TWEEDE RIJWEG, DOROTHEASTRAAT, EDMUNDSTRAAT, HOEBBALAAN EN ALLE ZIJWEGEN DIE BEHOREN TOT DEZE GEBIEDEN.

De EBS doet er alles aan om de impact van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken en biedt haar klanten haar verontschuldiging aan voor eventueel ongerief.

Stroomonderbreking Paramaribo

Vrijdagochtend 11 mei omstreeks 06:15 uur ontstond er een storing op de hoogspanningslijn die elektriciteit transporteert vanuit de Hydro opwekcentrale richting het onderstation Paranam.
Dit heeft geresulteerd in een afname van de spanning en frequentie in het elektricitieitsnetwerk dat Paramaribo en Omgeving (EPAR) voorziet. Enkele voedingsgebieden zijn vanwege de automatische afschakeling van het beveiligingssysteem van het elektrisch netwerk, zonder stroom komen te zitten. Rond 08:15 u vanochtend waren alle gebieden weer voorzien van elektriciteit.
De EBS biedt haar verontschuldigingen aan voor het ongerief.

Uitbetaling kastegoeden alleen mogelijk bij EBS-hoofdkantoor en Dienstencentra

PARAMARIBO 10 MEI 2018– In verband met aanpassingen aan het kassasysteem van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) zijn uitbetalingen van creditbedragen betreffende het kWh- verbruik vanaf mei 2018 niet meer mogelijk bij de externe dienstverleners gevestigd in de HERMITAGEMALL, MARETRAITEMALL, DUCASA en SURPOST.  Uitbetaling van tegoeden is ook niet mogelijk bij de particuliere betaalbedrijven zoals “Tot uw dienst” – zie kwitantie betaalgemak.

Het beleid van de EBS is in eerste instantie erop gericht om tegoeden, betreffende het kWh- verbruik, te verrekenen met het verbruik of de rekening(en) van de komende maand(en). Wenst de klant toch over het tegoed te beschikken dan kan dit alleen via het EBS hoofdkantoor, aan de Noorderkerkstraat 2 – 14 en wel van maandag t/m donderdag van 07.00 uur – 15.00 uur en vrijdag van 07.00 uur – 14.00 uur.  Verder in Nickerie op het hoofdkantoor van de EBS aan de Kanaalweg 2-4 of bij één van de navolgende EBS Dienstencentra:

  • Saramaccastraat,
  • Gladiolenstraat (Zorg en Hoop),
  • Kwattaweg 216 en
  • Anansistraat /Tigristraat 2 (Latour).

De EBS Dienstencentra zijn open van maandag t/m donderdag van 07.00 uur – 14.30 uur en op de vrijdag van 07.00 uur – 14.00 uur.  De Dienstencentra aan de Saramaccastraat en de Gladiolenstraat (Zorg en Hoop) zijn eveneens op de zaterdag open van 08.00 uur – 13.00 uur.

Het claimen van tegoeden gebeurt persoonlijk en op vertoon van de identiteitskaart.  Indien de afnemer niet persoonlijk het tegoed in ontvangst kan nemen, is het mogelijk om een derde te machtigen middels een schrijven, waarbij de identiteitsbewijzen van beiden overlegd dienen te worden. In geval van overlijden of het moeilijk bereikbaar zijn van de afnemer, zal de degene die zich aanmeldt de laatste drie (3) betaalde EBS rekeningen en diens identiteitskaart moeten overleggen.

Indien de inhouding/betaling via de bank heeft plaatsgehad, zal het creditbedrag weer op de bankrekening worden gestort. Wenst de klant toch eerder hierover te beschikken dan zal het dagafschrift getoond moeten worden. Dit is nodig om te verifiëren als betrokkene inderdaad de bankbetaler/rekeninghouder is.

De EBS vraagt klanten hiermee rekening te houden.

STROOMREKENING BETALEN VIA PARTICULIERE BETAALDIENSTEN KOST MEER

betaaldienst
PARAMARIBO 18 april 2018-De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft kennis genomen van klachten uit de samenleving, dat bij het betalen van de stroomrekening er SRD 5 extra in rekening wordt gebracht. De EBS benadrukt dat zij landelijk 15 incassokantoren en dienstencentra heeft waar de klant terecht kan om zonder extra kosten de maandelijkse stroomrekening te betalen.
Om haar klanten in gebieden waar zij nog geen betalingsfiliaal heeft, tegemoet te komen overweegt de EBS om een samenwerking aan te gaan met “third parties” om betaaldiensten aan te bieden. Het is een vrijwillige keuze van de klant om gebruik te maken van een dergelijke betaaldienst zulks voor het eigen gemak.
Door deze optie aan te bieden aan de klant heeft deze meer betaalmogelijkheden. Het extra bedrag van SRD 5 dat in rekening wordt gebracht behoort niet tot de stroomrekening van de klant en is ook niet bestemd voor de EBS. Het zijn de administratieve kosten die een betaalbedrijf de klant in rekening brengt voor de dienst die een klant afneemt bij zo een betaalbedrijf.

Op dit moment leveren de bedrijven “Betaalgemak” en “Totuwdienst” reeds soortgelijke diensten aan de samenleving waarbij zij de klant SRD 5 extra in rekening brengen voor hun administratie.
De EBS attendeert haar klanten erop om indien zij geen extra kosten willen betalen, zij hun maandelijkse rekening nog steeds kunnen betalen via een van de EBS incassokantoren en dienstencentra die vermeld staan op de EBS website. De EBS biedt ook andere betaalmogelijkheden zoals betalen via de pinpas, Online banking, automatische overschrijvingen en bankinhoudingen. Als EBS klant zijn er genoeg mogelijkheden om de maandelijkse elektriciteitsrekening zonder extra kosten te betalen. De klant kiest zelf welke mogelijkheid deze wenst te gebruiken.

Einde bericht

100 lbs gascilinders nu ook des weekends verkrijgbaar

PERSBERICHT

05/04/’18

 Gebleken is dat binnen de samenleving de behoefte bestaat om in het weekend 100 lbs. gascilinders te kunnen aanschaffen.  Om in deze  behoefte te voorzien heeft de N.V.  Ogane  gemeend vanaf dit weekend een extra service aan te bieden en is het mogelijk om 100 lbs. gascilinders te betrekken bij een zestal hoofddepothouders (t.w.  Karijotaroeno, Geerlings, Sadloe, Dihal, Shircom en Rasoelbaks).  Ingaande morgen, vrijdag 6 april 2018, zal het mogelijk zijn om vanaf vrijdag 15:00 uur t/m maandag 05:00 uur een 100 lbs. gascilinder aan te schaffen bij één van deze verkooppunten.

Deze extra service wordt aangeboden naast de normale verkoop van 100 lbs. gascilinders die gedurende de week plaatsvindt. Hoofddepothouders worden vaker geconfronteerd met klanten die in het weekend urgent een 100 lbs. gascilinder nodig hebben. Voor de levering van 100 lbs. gascilinders gedurende het weekend, maken de distributeurs extra kosten voor transport en veilige montage, wat niet is inbegrepen in de huidige vraagprijs. Voor bestellingen van 100 lbs. gascilinders in het weekend zal de klant daarom een additioneel bedrag van SRD 50,-  in rekening worden gebracht door de hoofddepothouder.

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) benadrukt ten overvloede dat de prijs voor kookgas zoals die is vastgesteld door het Ministerie van Handel en Industrie ongewijzigd blijft.  Slechts voor de weekendaanschaf van 100 lbs. Gascilinders, zal de hoofddepothouder SRD 50,- extra in rekening brengen ten behoeve van de transport en montagekosten.

 

 

Einde bericht

Geen sprake van spill transformatorolie

PERSBERICHT

05/04/’18

Naar aanleiding van de berichtgeving welke is verschenen op woensdag 4 april 2018 inzake de spill van transformatorolie, deelt de N.V. Energiebedrijven Suriname (N.V. EBS) het volgende mede.

Uit intern onderzoek is niet gebleken dat er sprake was van een spill van transformatorolie zoals aangegeven in eerdergenoemde berichtgeving.  In de nabije omgeving van de trens waarvan beweerd wordt dat olie wordt geloosd, wordt afgewerkte smeerolie in vaten opgeslagen.  Op regelmatige basis wordt zulks door een ter zake deskundige contractor afgevoerd.  Mogelijk dat bij deze handelingen een geringe hoeveelheid afgewerkte smeerolie is vrijgekomen en in de daar aanwezige trens terecht is gekomen.  Echter was de hoeveelheid van dien aard dat het geen schade kan berokkenen aan de mens en het milieu.

Sinds de overheid van Suriname de Basel en Stockholm Conventie (in 2002) heeft geratificeerd aangaande onder andere het beheren van Polychloorbifenylen (PCB) heeft de N.V. EBS haar PCB beheerbeleid geïmplementeerd en zich gecommitteerd om volgens de internationale standaarden van de conventies te werken. De activiteiten die door de N.V. EBS zijn geïmplementeerd bestaan uit de inventarisatie van PCB bevattende transformatoren, het trainen van personeel aangaande de veiligheid en het milieu, de aanschaf van PCB meetapparatuur en de hiervoor benodigde chemicaliën alsook het uitvoeren van PCB concentratie- analyses in transformatoren.

Laatstgenoemde is in samenwerking met het Nationaal Bureau voor het Milieu (NBM) van het Kabinet van de President en het Basel and Stockholm Convention Centre welke respectievelijk handelt over het beheer van persistente organische verontreinigingen en de afvoer daarvan. Tevens is sinds de ratificatie van genoemde conventie, rapportage gedaan aan het voormalig Milieu Departement van het ministerie van ATM en tegenwoordig aan het NMB en relevante overheidsorganisaties zoals het NIMOS, de ADEK Universiteit van Suriname, het BOG en het Ministerie van LVV. De laatste rapportage aangaande het beheer van PCB bevattende transformatoren heeft plaatsgevonden op donderdag 15 maart 2018 tijdens de Workshop Sessies: “Update van de National Implementation Plan (NIP) for the Stockholm Convention for the Persistent Organic Pollutants (POPs) in the Caribbean” gecoördineerd door de Coördinatie Milieu van het Kabinet van de President.

Conform het milieubeleid van de N.V. EBS vindt er regelmatige monitoring plaats van alle bedrijfsprocessen c.q. handelingen waar er met olie en smeermiddelen gewerkt wordt. Indien noodzakelijk worden er direct mitigerende maatregelen getroffen.

De N.V. EBS ontkent ten stelligste dat er transformatorolie in het milieu terecht is gekomen derhalve kan de berichtgeving hieromtrent als kwaadsprekerij en stemmingmakerij gekwalificeerd worden.

Einde bericht

EBS’ers gedenken bejaarden Ashiana op 2e Pasen

pic5 pic3 pic4 pic2 pic1

PARAMARIBO 4 APRIL 2018– Vele tientallen EBS’ers hebben op maandag 2 april, 2e Paasdag, vrijwillig hulp verleend aan het bejaardentehuis Huize Ashiana. Dit bejaardentehuis wordt momenteel getroffen door een personeelsstaking met als gevolg dat de dagelijkse zorg van de 275 bewoners wordt gestagneerd. Hoewel aan belangrijke afdelingen zoals de keuken en de wasserij dispensatie is verleend, is er dringend behoefte aan hulp. In dit kader heeft de directeur van de EBS gemeend om op deze nood in te spelen.

De EBS’ers hebben vanaf de ochtenduren het met gras overwoekerd terrein van Ashiana schoongemaakt. Daarnaast werd er ook gekookt voor alle bejaarden. Op het menu stond vis met groenten en later werd een ieder getrakteerd op een gezond toetje gemaakt door de EBS-vrijwilligers.

Het Ashiana complex bestaat uit 10 gebouwen onderverdeeld in kamers waarop 1 à 2 bejaarden wonen. Alle vertrekken zijn schoongemaakt door de EBS-vrijwilligers. Er is geveegd, gedweild en de toiletten zijn schoongemaakt. Ook werd er voor de vrouwelijke bejaarden, die daar behoefte aan hadden, de haren gekamd en voor sommigen gevlochten. Na het eten konden de bewoners van het bejaardentehuis genieten van entertainment verzorgd door de Militaire Kapel. De oudjes werden ook vergast op zang en verhalen. Naast EBS’ers die hun hulp hebben aanboden, zijn er ook donaties ontvangen in de vorm van groenten, vis en drank, van collega’s dit niet aanwezig konden zijn.

Ondanks de staking hebben de bewoners van Ashiana toch een prettige 2e Paasdag mogen beleven en hebben EBS’ers getoond ook de gemeenschap in nood te gedenken door terug te geven. In zijn dankwoord aan het personeel, gaf de CEO aan trots te zijn op de EBS familie. Hij merkt op dat ondanks de korte voorbereidingstijd vele tientallen gehoor aan de oproep hebben gegeven en met liefde en enthousiasme samen bezig zijn geweest voor een goed doel. De directeur is alle EBS’ers die, in welke vorm dan ook een bijdrage hebben geleverd, zeer erkentelijk voor hun inzet.

Upgrade Onderstation Maretraite

Upgrade Onderstation Maretraite

DSC_0367 (Large)

Het onderstation Maretraite (OSC) op de hoek van de Pluto -en Aidastraat is geüpgrade. Op vrijdag 23 maart 2018 vindt de ceremoniële opening van dit gemoderniseerd onderstation plaats. Dit onderstation zorgt voor de energievoorziening van ruim 16.000 huishoudens en bedrijven in de omgeving Paramaribo-Noord, Charlesburg en Kwatta. Met de upgrade welke aanving in 2014 is de betrouwbaarheid van de energievoorziening in dit gebied verbeterd. Daarnaast is de beschikbare capaciteit van het onderstation verruimd van 21 MVA (mega volt ampère) naar 75 MVA.

Het onderstation dateert uit de jaren 60. Door de jaren heen zijn er met beperkte middelen kleine upgrades geïmplementeerd om het station draaiende te houden. Echter, door de toenemende groei in vermogen heeft dit station zijn ontwerpcapaciteit overschreden, waardoor de betrouwbaarheid van de energielevering vanuit dit onderstation niet meer gegarandeerd was. Ook kon met de beschikbare capaciteit niet voldaan worden aan de toenemende vermogensbehoefte binnen het voorzieningsgebied.

In maart 2014 is de EBS gestart met het ontwerp en engineering van dit project. De IDB is bereid gevonden dit project te financieren als onderdeel van het programma Support to Improve the Sustainability of the Electricity Service. Voor de upgrade van dit onderstation zijn drie nieuwe transformatoren en nieuwe schakelinstallaties, compleet met protectiepanelen, SCADA en eigenbedrijf transformator aangekocht en geïnstalleerd.  Ook is het onderstationsgebouw vernieuwd en zijn er fundaties voor zeven stuks opstijgmasten gebouwd voor de uitgaande distributielijnen alsook kabellegwerken uitgevoerd.

Om de capaciteit van het onderstation te vergroten zijn er drie nieuwe transformatoren van 25 MVA geïnstalleerd en is ook de capaciteit van de schakelinstallaties vergroot. Het vermogen van dit onderstation is hiermee meer dan verdrievoudigd. Deze noodzakelijke upgrade heeft totaal ongeveer 4.73 miljoen US dollars gekost en maakt het mogelijk om in de toenemende vraag naar energie in vooral Paramaribo-Noord te kunnen voorzien. De betrouwbaarheid van de energievoorziening is hiermee ook verbeterd alsook de spanningskwaliteit bij de verbruikers. Echter is deze upgrade nog niet voldoende daar de vraag naar elektrisch vermogen in dit gebied groot is. Derhalve wordt aan de Ringweg ook een onderstation opgezet.

Download de PDF-file

Foto-onderschrift:
Trafo op het terrein van het onderstation OSC.

BEL 175 voor customer service

Deze dienst is 1x24 uur beschikbaar. E-mail: customerservices@ebs.sr