Nieuws en publicaties

Elektriciteitsvoorziening Moengo

Een deel van de bewoners te Moengo was gisteren wederom voor enkele uren verstoken van elektriciteit, nadat er rond 18:00 uur een defect optrad op een van de nieuwe machines die begin februari werd geïnstalleerd in de centrale aldaar.

Technici van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) zijn meteen gestart met de werkzaamheden om de fout op te sporen en het vermogenstekort op te vangen, waardoor een groot deel van het gebied voor middernacht wederom was voorzien van elektriciteit.

Door de technici van de EBS en Surmac wordt er thans gewerkt aan de reparatie van de defecte machine, waardoor de energievoorziening te Moengo hopelijk vandaag nog kan worden genormaliseerd.

Intussen blijft de EBS zich inspannen voor een structurele oplossing aldaar.

Blauwgrond zonder stroom wegens mastaanrijding

 

IMG-20170216-WA0002Delen van de buurt Blauwgrond en andere delen van Paramaribo Noord kwamen gistermorgen omstreeks 5.00u zonder stroom te zitten. De oorzaak was een mastaanrijding aan de Turkowstraat, waardoor de lijn die over de Wongsoredjostraat loopt, kwam uit te vallen. Het is een belangrijke koppelmast, waarbij twee gebieden (Resort Rainville en Blauwgrond) aan elkaar verbonden worden. De mast moest worden uitgewisseld, maar door de weersomstandigheden is er enige vertraging opgetreden bij de herstelwerkzaamheden, vanwege veiligheidsaspecten. Enkele buurten werden via andere lijnen overgenomen en weer van stroom voorzien. De technici van de Troubleshoot afdeling hebben met man en macht gewerkt om het getroffen gebied zo snel mogelijk volledig van elektriciteit te voorzien.

Ondanks herhaaldelijke oproepen van de EBS aan verkeersdeelnemers om de veiligheidsregels in acht te nemen ter voorkoming van mastaanrijdingen, is er helaas nog geen afname van het aantal mastaanrijdingen waar te nemen met als gevolg dat er onnodige stroomonderbrekingen plaatsvinden. Daarnaast heeft de EBS geconstateerd, dat bij verbreding van wegen onvoldoende rekening wordt gehouden met de reeds aanwezige infrastructuur van de EBS, waardoor in bepaalde gebieden de masten dichter bij de weg komen te staan dan gewenst. Aan de minister van Openbare werken is inmiddels aandacht hiervoor gevraagd. Desalniettemin kan met het in acht nemen van de verkeersregels door weggebruikers heel veel ongerief worden weggenomen.

IMG-20170216-WA0001

Energievoorziening Moengo fors verbeterd

CAT machine Moengo

De nieuwe CAT opwekunit die in gebruik is genomen in de centrale te Moengo

De opwekkingscapaciteit ten behoeve van de energievoorziening in het gebied Moengo is vanaf hedenochtend omstreeks 04:30 uur fors verbeterd. In de centrale is de installatie van een nieuwe opwekunit met een capaciteit van 1 MW met succes afgerond. Met behulp van deze opwekunit is de stroomvoorziening sterk verbeterd en verzekerd. De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) zal nu werken aan de verdere versterking en vergroting van de opwekcapaciteit aldaar. Het opgesteld vermogen is namelijk nagenoeg gelijk aan het maximale verbruik van de voorziening in Moengo. Aan de bewoners wordt gevraagd om de komende tijd toch nog zuinig om te gaan met elektriciteit, daar de reserve capaciteit nog niet ter beschikking is. Verder moeten de bewoners nog rekenen op korte onderbrekingen in verband met mogelijke afstel- en onderhoudswerkzaamheden. Deze zullen voornamelijk in de ochtenduren plaatsvinden en van korte duur zijn. EBS doet daarom een beroep op de gemeenschap om vooral tijdens de piekuren (07:00 uur – 14:00 uur en 18:00 uur – 00:00 uur) extra zuinig om te gaan met de beschikbare elektriciteit. Wij vragen de medewerking van de Moengonezen om het energieverbruik de komende tijd te beheersen, terwijl er gewerkt wordt aan de versterking van ons opwekstation aldaar.

UPDATE stroomvoorziening Moengo

Opwekcentrale Moengo

De EBS opwekcentrale te Moengo

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) maakt bekend dat vanwege een mankement dat nu is opgetreden aan een kortgeleden geplaatste opwekunit in de centrale te Moengo, een groot gebied vanaf 02:00 uur vanochtend wederom zonder elektriciteit is komen te zitten.

Deze unit is vanuit een andere opwekcentrales gehaald en naar Moengo getransporteerd om het vermogenstekort aldaar op te vangen. Na enkele dagen van functioneren ontstonden er diverse problemen met als resultaat dat die nu ook niet goed werkt. Het gevolg hiervan is dat delen van Moengo hedenmorgen wederom zonder elektriciteit zijn komen te zitten.

Ondertussen werd ook gewerkt aan de installatie van een nieuwe unit in de centrale te Moengo. Echter bij de installatie en het proefdraaien van die nieuwe unit in de avond van donderdag op vrijdag trad er onverwachts een defect op. Deze combinatie van problemen heeft gemaakt dat de voorziening zeer kritisch is geworden.

Om het probleem zo spoedig mogelijk op te lossen, wordt er nu gewerkt aan de installatie van een additionele opwekunit in de centrale. Ondertussen zijn er ook reparaties gaande om de defecte unit te herstellen.

Gedurende deze werkzaamheden is de EBS genoodzaakt de beschikbare elektriciteit dusdanig te distribueren dat buurten beurtelings van elektriciteit kunnen worden voorzien.

EBS doet een dringend beroep op haar klanten te Moengo om vooral in de piekperiode (07:00 uur – 14:00 uur en 18:00 uur – 00:00 uur) extra zuinig om te gaan met de beschikbare elektriciteit totdat de situatie is genormaliseerd.

Het bedrijf biedt haar verontschuldigingen voor de situatie en belooft spoedig een permanente oplossing te brengen.

EBS sluit klanten versneld aan

Het streven van de directie van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) is, om 100 aansluitingen per dag te realiseren. Om dit doel te kunnen realiseren, zijn alle relevante afdelingen op scherp gebracht. Na de start van dit project op 19 januari 2017, zijn er tot en met 31 januari, 1213 huishoudens/bedrijven aangesloten. De huidige achterstand per 3 februari is 1960 huishoudens/bedrijven.

De EBS heeft alle zeilen bijgezet om dit streven te halen. Het bedrijf opereert normaliter met 5 aansluitploegen die dagelijks maximaal 35 huishoudens kunnen aansluiten. Er is om de 100 aansluitingen te halen, een beroep gedaan op andere technische afdelingen, waardoor er uiteindelijk 13 aansluitploegen ontstonden.

Ondanks deze interne veranderingen, verlopen niet alle geplande werkzaamheden zoals gewild. In enkele gevallen zijn de klanten niet thuis, of komt het EBS-personeel voor een gesloten poort te staan. In sommige gevallen staat een boom van de klant of een buur in de weg.  De EBS moet dan terugkeren zonder het werk te hebben uitgevoerd.

Verder zijn door het formeren van de ploegen, de andere technische afdelingen enigszins verzwakt. Hierdoor zijn de werkzaamheden van die divisies op een laag pitje gezet. Het streven is echter om voor het eind van maart 2017, de huidige achterstand in aansluitingen volledig te hebben ingelopen.

De EBS zal de opdrachten waarbij er geen netvoorzieningen nodig zijn zo snel mogelijk uitvoeren. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan de cases, waarbij er voorzieningen moeten worden getroffen, zoals een hulp -of tussenmast. Zodra deze zaken zijn opgelost, wordt de klant terstond aangesloten.

Opschoning aansluitingen overheidskantoren

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft in de maand juli van het vorig jaar een aanvang gemaakt met het opschonen van het aansluitingenbestand ten name van de overheid c.q. overheidskantoren. Er heerste namelijk een onoverzichtelijke situatie, waardoor de opschoning noodzakelijk was.

Met medewerking van de vicepresident en de Raad van Ministers is het thans gelukt het aantal aansluitingen van de overheid van 1609 vooralsnog terug te brengen naar 1154, hetgeen reeds een enorme besparing oplevert. Het opschoningstraject is nog in volle gang. Het ligt in de bedoeling om het bestand aan overheidsaansluitingen in zijn totaliteit te screenen en op te schonen. De aansluitingen die geregistreerd staan onder de overheid, maar niet als overheidsaansluiting kunnen worden gekwalificeerd, zullen worden afgevoerd uit het bestand.

Op verzoek van de EBS beschikt thans haast elk ministerie over een Energy Manager die de aansluitingen van zijn ministerie monitort en nauw contact onderhoudt met het bedrijf.

Tabel opschoning overheidsbestand

Stroomvoorziening Moengo tijdelijk genormaliseerd

De elektriciteitsvoorziening te Moengo is vanmiddag omstreeks 16:15 uur genormaliseerd. Bewoners van het Wonoredjogebied te Moengo, kwamen hedenochtend rond 03:15 uur zonder elektriciteit te zitten, nadat er een storing optrad aan de machine die het gebied van energie voorziet. EBS medewerkers van Paramaribo hebben in samenwerking met die van Moengo de fout kunnen opsporen en de machine kunnen herstellen, waardoor het gebied omstreeks 16:15 uur wederom kon worden voorzien.

Om de conditie van de motor te verbeteren zullen morgen nog enkele onderdelen worden uitgewisseld. Deze werkzaamheden vinden plaats op woensdag 25 januari a.s. van 10:00 uur tot 15:00 uur. EBS technici doen er alles aan om de vervangingswerkzaamheden zo vlot mogelijk te doen verlopen zodat de gemeenschap te Moengo zo snel mogelijk weer kan worden voorzien van elektriciteit.

Intussen wordt met voortvarendheid gewerkt aan het afronden van de installatiewerkzaamheden voor een derde machine. Zodra die op kort termijn af is zal de energievoorziening als van oudsher gaan functioneren.

Op de gemeenschap van Moengo wordt andermaal beroep gedaan om voor deze periode het gebruik van elektriciteit aan te passen, zodat met de beschikbare hulpmiddelen wij deze moeilijke tijden kunnen overbruggen.

De EBS biedt haar welgemeende verontschuldiging aan voor het ongerief en vraagt begrip voor de ontstane situatie.

Mobiele opwekunit Moengo uitgevallen

De mobiele opwekgenerator die de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) twee weken geleden in de centrale te Moengo installeerde, is tegen kwart over drie in de ochtend van maandag op dinsdag 24 januari uitgevallen. Het gevolg is dat het Wonoredjo-gebied spanningsloos is.

De mobiele unit gaf tegen kwart over drie een foutmelding. Het is de technici in Moengo niet gelukt om de fout te kunnen achterhalen. Om dit probleem zo spoedig mogelijk op te lossen zijn engineers vanuit Paramaribo vertrokken, richting Moengo. Alle inspanningen worden gepleegd om het probleem vandaag nog op te lossen.

De afgelopen week had de EBS al te kampen met uitval van een machine in de centrale te Moengo. Hierdoor had 40% van Moengo geen elektrische energie. Het probleem werd verholpen door een mobiele opwekunit vanuit Nickerie te halen en te installeren te Moengo. Die machine is nu uitgevallen.

Het technisch personeel van de EBS doet er alles aan om dit vraagstuk zo snel mogelijk tot het verleden te laten behoren.

Intussen wordt ook doorgewerkt aan het plan om binnen korte tijd een CAT machine ter plekke te installeren die de stroomvoorziening ter plekke moet garanderen totdat de koppeling met het EPAR netwerk is gerealiseerd.

De EBS biedt haar welgemeende verontschuldiging aan voor het ongerief en vraagt begrip voor de ontstane situatie.

N.V. EBS noteert 370 mastaanrijdingen in 2016

Aan de Verlengde Jansteenstraat heeft een autobestuurder gistermiddag rond 17:20 uur een Hoogspannings/Laagspannings combinatiemast van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) aangereden. Als gevolg hiervan was de omgeving Oldenburg, Devisbuiten, Kastanjestraat, Soekwastraat, Nw. Charlesburgweg, Klaroenstraat, Mispellaan, Mangolaan en  Koffielaan, gistermiddag verstoken van elektriciteit. Technici van de EBS hebben intussen de herstelwerkzaamheden afgerond en alle gebieden zijn rond 18:33 uur wederom voorzien van elektriciteit.

Dagelijks lijden de EBS en haar klanten schade als gevolg van mastaanrijdingen. Voor het afgelopen jaar noteert het bedrijf 370 mastaanrijdingen. De kosten die hiermee gepaard gaan liggen dicht bij de SRD 1 miljoen.

Cijfers van het aantal mastaanrijdingen in het jaar 2016

Cijfers mastaanrijdingen 2016

Bij mastaanrijdingen wordt getracht via de verzekering van de veroorzaker de gemaakte kosten te verhalen, wat niet altijd even vlot verloopt. De middelen die gebruikt worden om deze onkosten als gevolg van schade door derden te dekken, kunnen door het bedrijf efficiënter worden ingezet. EBS voert een beleid dat gericht is op de efficiëntie in alle aspecten van de organisatie. De kosten als gevolg van mastaanrijdingen zijn een van de onnodige kosten die het bedrijf helaas nog steeds blijft maken.

Aanrijding 1 Aanrijding 2.png

Elektriciteitsvoorziening Moengo genormaliseerd

De N.V Energiebedrijven Suriname (EBS) maakt bekend dat omstreeks 04:00 uur hedenmorgen de elektriciteitsvoorziening te Moengo is genormaliseerd. Afgelopen zaterdag is in de EBS centrale te Moengo de derde machine van de 4 machines die dit gebied van elektriciteit voorzien, defect geraakt. Als gevolg van het ontstane vermogenstekort was het bedrijf sindsdien genoodzaakt buurten beurtelings uit te schakelen.

Allereerst is geprobeerd een machine van Albina over te brengen naar Moengo, maar deze bleek naderhand ongeschikt te zijn. Het tweede back up plan is toen ingezet waarbij een mobiele generator met een capaciteit van 1.2 MW vanuit Nickerie is gehaald en na de nodige modificatie in de centrale is gekoppeld en getest.

De technici van de EBS hebben ter oplossing van dit probleem lange uren gemaakt en zich enorm ingezet om de situatie zo spoedig mogelijk te normaliseren, hetgeen thans is gelukt.  Reeds anderhalve maand geleden is bij het defect raken van enkele machines de bestelling geplaatst voor een CAT machine ten behoeve van de EBS centrale te Moengo. Het streven is erop gericht deze machines binnen 2 weken te installeren waardoor het probleem structureel zal zijn opgelost. In de komende periode zal dan ook met man en macht gewerkt worden aan de installatie van voormelde machine. Tot dan kan het voorkomen dat er af en toe stroomonderbrekingen plaatsvinden maar, de EBS doet er alles aan dit tot een minimum te beperken.

De EBS biedt haar verontschuldigingen aan voor het ontstane ongerief en bedankt de gemeenschap voor het door hen getoonde begrip en het opgebrachte geduld. Ook is zij de Districtscommissaris van Marowijne, de Politie, de transporteur Kuldipsingh en haar medewerkers die hun schouders onder het werk hebben gezet, zeer erkentelijk voor hun geleverde bijdrage tot het bereiken van dit resultaat.

BEL 175 voor customer service

Deze dienst is 1x24 uur beschikbaar. E-mail: customerservices@ebs.sr