Nieuws en publicaties

STROOMREKENING BETALEN VIA PARTICULIERE BETAALDIENSTEN KOST MEER

betaaldienst
PARAMARIBO 18 april 2018-De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft kennis genomen van klachten uit de samenleving, dat bij het betalen van de stroomrekening er SRD 5 extra in rekening wordt gebracht. De EBS benadrukt dat zij landelijk 15 incassokantoren en dienstencentra heeft waar de klant terecht kan om zonder extra kosten de maandelijkse stroomrekening te betalen.
Om haar klanten in gebieden waar zij nog geen betalingsfiliaal heeft, tegemoet te komen overweegt de EBS om een samenwerking aan te gaan met “third parties” om betaaldiensten aan te bieden. Het is een vrijwillige keuze van de klant om gebruik te maken van een dergelijke betaaldienst zulks voor het eigen gemak.
Door deze optie aan te bieden aan de klant heeft deze meer betaalmogelijkheden. Het extra bedrag van SRD 5 dat in rekening wordt gebracht behoort niet tot de stroomrekening van de klant en is ook niet bestemd voor de EBS. Het zijn de administratieve kosten die een betaalbedrijf de klant in rekening brengt voor de dienst die een klant afneemt bij zo een betaalbedrijf.

Op dit moment leveren de bedrijven “Betaalgemak” en “Totuwdienst” reeds soortgelijke diensten aan de samenleving waarbij zij de klant SRD 5 extra in rekening brengen voor hun administratie.
De EBS attendeert haar klanten erop om indien zij geen extra kosten willen betalen, zij hun maandelijkse rekening nog steeds kunnen betalen via een van de EBS incassokantoren en dienstencentra die vermeld staan op de EBS website. De EBS biedt ook andere betaalmogelijkheden zoals betalen via de pinpas, Online banking, automatische overschrijvingen en bankinhoudingen. Als EBS klant zijn er genoeg mogelijkheden om de maandelijkse elektriciteitsrekening zonder extra kosten te betalen. De klant kiest zelf welke mogelijkheid deze wenst te gebruiken.

Einde bericht

100 lbs gascilinders nu ook des weekends verkrijgbaar

PERSBERICHT

05/04/’18

 Gebleken is dat binnen de samenleving de behoefte bestaat om in het weekend 100 lbs. gascilinders te kunnen aanschaffen.  Om in deze  behoefte te voorzien heeft de N.V.  Ogane  gemeend vanaf dit weekend een extra service aan te bieden en is het mogelijk om 100 lbs. gascilinders te betrekken bij een zestal hoofddepothouders (t.w.  Karijotaroeno, Geerlings, Sadloe, Dihal, Shircom en Rasoelbaks).  Ingaande morgen, vrijdag 6 april 2018, zal het mogelijk zijn om vanaf vrijdag 15:00 uur t/m maandag 05:00 uur een 100 lbs. gascilinder aan te schaffen bij één van deze verkooppunten.

Deze extra service wordt aangeboden naast de normale verkoop van 100 lbs. gascilinders die gedurende de week plaatsvindt. Hoofddepothouders worden vaker geconfronteerd met klanten die in het weekend urgent een 100 lbs. gascilinder nodig hebben. Voor de levering van 100 lbs. gascilinders gedurende het weekend, maken de distributeurs extra kosten voor transport en veilige montage, wat niet is inbegrepen in de huidige vraagprijs. Voor bestellingen van 100 lbs. gascilinders in het weekend zal de klant daarom een additioneel bedrag van SRD 50,-  in rekening worden gebracht door de hoofddepothouder.

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) benadrukt ten overvloede dat de prijs voor kookgas zoals die is vastgesteld door het Ministerie van Handel en Industrie ongewijzigd blijft.  Slechts voor de weekendaanschaf van 100 lbs. Gascilinders, zal de hoofddepothouder SRD 50,- extra in rekening brengen ten behoeve van de transport en montagekosten.

 

 

Einde bericht

Geen sprake van spill transformatorolie

PERSBERICHT

05/04/’18

Naar aanleiding van de berichtgeving welke is verschenen op woensdag 4 april 2018 inzake de spill van transformatorolie, deelt de N.V. Energiebedrijven Suriname (N.V. EBS) het volgende mede.

Uit intern onderzoek is niet gebleken dat er sprake was van een spill van transformatorolie zoals aangegeven in eerdergenoemde berichtgeving.  In de nabije omgeving van de trens waarvan beweerd wordt dat olie wordt geloosd, wordt afgewerkte smeerolie in vaten opgeslagen.  Op regelmatige basis wordt zulks door een ter zake deskundige contractor afgevoerd.  Mogelijk dat bij deze handelingen een geringe hoeveelheid afgewerkte smeerolie is vrijgekomen en in de daar aanwezige trens terecht is gekomen.  Echter was de hoeveelheid van dien aard dat het geen schade kan berokkenen aan de mens en het milieu.

Sinds de overheid van Suriname de Basel en Stockholm Conventie (in 2002) heeft geratificeerd aangaande onder andere het beheren van Polychloorbifenylen (PCB) heeft de N.V. EBS haar PCB beheerbeleid geïmplementeerd en zich gecommitteerd om volgens de internationale standaarden van de conventies te werken. De activiteiten die door de N.V. EBS zijn geïmplementeerd bestaan uit de inventarisatie van PCB bevattende transformatoren, het trainen van personeel aangaande de veiligheid en het milieu, de aanschaf van PCB meetapparatuur en de hiervoor benodigde chemicaliën alsook het uitvoeren van PCB concentratie- analyses in transformatoren.

Laatstgenoemde is in samenwerking met het Nationaal Bureau voor het Milieu (NBM) van het Kabinet van de President en het Basel and Stockholm Convention Centre welke respectievelijk handelt over het beheer van persistente organische verontreinigingen en de afvoer daarvan. Tevens is sinds de ratificatie van genoemde conventie, rapportage gedaan aan het voormalig Milieu Departement van het ministerie van ATM en tegenwoordig aan het NMB en relevante overheidsorganisaties zoals het NIMOS, de ADEK Universiteit van Suriname, het BOG en het Ministerie van LVV. De laatste rapportage aangaande het beheer van PCB bevattende transformatoren heeft plaatsgevonden op donderdag 15 maart 2018 tijdens de Workshop Sessies: “Update van de National Implementation Plan (NIP) for the Stockholm Convention for the Persistent Organic Pollutants (POPs) in the Caribbean” gecoördineerd door de Coördinatie Milieu van het Kabinet van de President.

Conform het milieubeleid van de N.V. EBS vindt er regelmatige monitoring plaats van alle bedrijfsprocessen c.q. handelingen waar er met olie en smeermiddelen gewerkt wordt. Indien noodzakelijk worden er direct mitigerende maatregelen getroffen.

De N.V. EBS ontkent ten stelligste dat er transformatorolie in het milieu terecht is gekomen derhalve kan de berichtgeving hieromtrent als kwaadsprekerij en stemmingmakerij gekwalificeerd worden.

Einde bericht

EBS’ers gedenken bejaarden Ashiana op 2e Pasen

pic5 pic3 pic4 pic2 pic1

PARAMARIBO 4 APRIL 2018– Vele tientallen EBS’ers hebben op maandag 2 april, 2e Paasdag, vrijwillig hulp verleend aan het bejaardentehuis Huize Ashiana. Dit bejaardentehuis wordt momenteel getroffen door een personeelsstaking met als gevolg dat de dagelijkse zorg van de 275 bewoners wordt gestagneerd. Hoewel aan belangrijke afdelingen zoals de keuken en de wasserij dispensatie is verleend, is er dringend behoefte aan hulp. In dit kader heeft de directeur van de EBS gemeend om op deze nood in te spelen.

De EBS’ers hebben vanaf de ochtenduren het met gras overwoekerd terrein van Ashiana schoongemaakt. Daarnaast werd er ook gekookt voor alle bejaarden. Op het menu stond vis met groenten en later werd een ieder getrakteerd op een gezond toetje gemaakt door de EBS-vrijwilligers.

Het Ashiana complex bestaat uit 10 gebouwen onderverdeeld in kamers waarop 1 à 2 bejaarden wonen. Alle vertrekken zijn schoongemaakt door de EBS-vrijwilligers. Er is geveegd, gedweild en de toiletten zijn schoongemaakt. Ook werd er voor de vrouwelijke bejaarden, die daar behoefte aan hadden, de haren gekamd en voor sommigen gevlochten. Na het eten konden de bewoners van het bejaardentehuis genieten van entertainment verzorgd door de Militaire Kapel. De oudjes werden ook vergast op zang en verhalen. Naast EBS’ers die hun hulp hebben aanboden, zijn er ook donaties ontvangen in de vorm van groenten, vis en drank, van collega’s dit niet aanwezig konden zijn.

Ondanks de staking hebben de bewoners van Ashiana toch een prettige 2e Paasdag mogen beleven en hebben EBS’ers getoond ook de gemeenschap in nood te gedenken door terug te geven. In zijn dankwoord aan het personeel, gaf de CEO aan trots te zijn op de EBS familie. Hij merkt op dat ondanks de korte voorbereidingstijd vele tientallen gehoor aan de oproep hebben gegeven en met liefde en enthousiasme samen bezig zijn geweest voor een goed doel. De directeur is alle EBS’ers die, in welke vorm dan ook een bijdrage hebben geleverd, zeer erkentelijk voor hun inzet.

Upgrade Onderstation Maretraite

Upgrade Onderstation Maretraite

DSC_0367 (Large)

Het onderstation Maretraite (OSC) op de hoek van de Pluto -en Aidastraat is geüpgrade. Op vrijdag 23 maart 2018 vindt de ceremoniële opening van dit gemoderniseerd onderstation plaats. Dit onderstation zorgt voor de energievoorziening van ruim 16.000 huishoudens en bedrijven in de omgeving Paramaribo-Noord, Charlesburg en Kwatta. Met de upgrade welke aanving in 2014 is de betrouwbaarheid van de energievoorziening in dit gebied verbeterd. Daarnaast is de beschikbare capaciteit van het onderstation verruimd van 21 MVA (mega volt ampère) naar 75 MVA.

Het onderstation dateert uit de jaren 60. Door de jaren heen zijn er met beperkte middelen kleine upgrades geïmplementeerd om het station draaiende te houden. Echter, door de toenemende groei in vermogen heeft dit station zijn ontwerpcapaciteit overschreden, waardoor de betrouwbaarheid van de energielevering vanuit dit onderstation niet meer gegarandeerd was. Ook kon met de beschikbare capaciteit niet voldaan worden aan de toenemende vermogensbehoefte binnen het voorzieningsgebied.

In maart 2014 is de EBS gestart met het ontwerp en engineering van dit project. De IDB is bereid gevonden dit project te financieren als onderdeel van het programma Support to Improve the Sustainability of the Electricity Service. Voor de upgrade van dit onderstation zijn drie nieuwe transformatoren en nieuwe schakelinstallaties, compleet met protectiepanelen, SCADA en eigenbedrijf transformator aangekocht en geïnstalleerd.  Ook is het onderstationsgebouw vernieuwd en zijn er fundaties voor zeven stuks opstijgmasten gebouwd voor de uitgaande distributielijnen alsook kabellegwerken uitgevoerd.

Om de capaciteit van het onderstation te vergroten zijn er drie nieuwe transformatoren van 25 MVA geïnstalleerd en is ook de capaciteit van de schakelinstallaties vergroot. Het vermogen van dit onderstation is hiermee meer dan verdrievoudigd. Deze noodzakelijke upgrade heeft totaal ongeveer 4.73 miljoen US dollars gekost en maakt het mogelijk om in de toenemende vraag naar energie in vooral Paramaribo-Noord te kunnen voorzien. De betrouwbaarheid van de energievoorziening is hiermee ook verbeterd alsook de spanningskwaliteit bij de verbruikers. Echter is deze upgrade nog niet voldoende daar de vraag naar elektrisch vermogen in dit gebied groot is. Derhalve wordt aan de Ringweg ook een onderstation opgezet.

Download de PDF-file

Foto-onderschrift:
Trafo op het terrein van het onderstation OSC.

Mobiele stroomaggregaten moeten impact stroomonderbrekingen minimaliseren

Mobiele stroomaggregaten moeten impact stroomonderbrekingen minimaliseren

mobiele stroom

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft kennis genomen van de bezorgdheid van een ondernemer die voorstelt de geplande werkzaamheden aan het elektriciteitsnet liever in de nacht uit te voeren, waardoor bedrijfsprocessen niet te vaak stil komen te liggen.

Het werken met elektriciteit is gevaarlijk en bij de EBS staat veiligheid hoog in het vaandel. Het beleid betreffende geplande werkzaamheden aan het elektriciteitsnet, zoals onderhoud en uitbreiding, is allereerst gericht op de veiligheid van de technici die de werkzaamheden uitvoeren.

De EBS werkt volgens de internationale veiligheidsnormen vervat in NEN EN 50110 waarbij er een “Taken Risico Analyse” vooraf gaat aan elke job. Gevaren worden overal waar mogelijk geminimaliseerd en/of geëlimineerd. Er zijn ook werkzaamheden die de EBS in de avonduren verricht, maar deze hebben een ander karakter bv storingen. Storingen die ‘s avonds optreden moeten vanwege de noodzaak op dat moment meteen worden verholpen.

EBS begrijpt dat onderbrekingen in de stroomvoorziening de nodige last teweeg kan brengen bij zowel de huishoudens als bij ondernemers. Om de impact van de werkzaamheden te verkleinen wordt het werkgebied dusdanig beperkt dat zo min mogelijk omliggende buurten hiervan last ondervinden. De omliggende buurten worden dan zoveel als mogelijk voorzien van elektriciteit vanuit buurten waar er wel stroom is. Hierdoor merken deze klanten niets van de werkzaamheden. Bij de planning van de onderhoudswerkzaamheden, wordt rekening mee gehouden dat buurten niet te vaak achtereen gestoord mogen worden. Een buurt die eerder in de maand reeds gestoord was zal daarom alleen wederom binnen een kort tijdsbestek worden onderbroken als de noodzaak daartoe aanwezig is.

In het onderstation te Martetraite, dat ruim 16.000 klanten in de omgeving Paramaribo-Noord, Kwatta en Charlesburg van elektriciteit voorziet, zijn de upgradingswerkzaamheden recent afgerond. Dit waren bijzondere werkzaamheden die onder andere te maken hadden met het verhogen van de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening in deze buurten en het vergroten van de capaciteit vanwege de stijgende vraag naar energie van met name ondernemers die zich in deze omgeving vestigen.

De Copernicusstraat, waar de bezorgde ondernemer naar refereert is twee keren in een maand tijd (gepland en gemeld) uitgeschakeld voor belangrijke koppelingen en testen die uitgevoerd moesten worden in dit onderstation. De analyse bij deze jobs wezen uit dat de werkzaamheden overdag moesten plaatsvinden.

EBS werkt constant aan de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en juicht het toe dat het de samenleving nu reeds opvalt dat de kwaliteit van de stroomvoorziening in het gebied Paramaribo-Noord is verbeterd.

Met beperkte middelen zijn eind 2016 ook twee mobiele stroomaggregaten aangeschaft die bij werkzaamheden aan het elektriciteitsnet zullen worden ingezet waardoor klanten zo min mogelijk last zullen ondervinden.

Er zijn meer mogelijkheden om werkzaamheden uit te voeren zonder dat de klant hiervan iets merkt in de stroomvoorziening, echter kosten deze geld en enorme modificaties in ons netwerk.  In de afgelopen jaren heeft de EBS vanwege de beperkte financiële middelen prioriteiten moeten stellen bij het onderhoud en de upgrades van het elektriciteitsnetwerk. Het bedrijf hoopt de nodige middelen te kunnen innen om de nodige uitbreidings- en onderhoudsinvesteringen tijdig te kunnen uitvoeren en daardoor de dienstverlening te verbeteren.

De mobiele aggregaten worden binnenkort verwacht en zullen binnen afzienbare tijd worden ingezet. Al deze acties behoren tot de verbeteringen die de EBS pleegt met betrekking tot de dienstverlening aan zijn klanten.

Download dit artikel.

foto-onderschrift: EBS’ers en contractors bezig met installatiewerkzaamheden.

EBS ontdekt levensgevaarlijke vorm van stroomdiefstal

EBS ontdekt levensgevaarlijke vorm van stroomdiefstal

 OSV

Foto-onderschrift: Het draad dat vanuit het illegaal afgetapte punt liep naar het achterbalkon. Via een stekker werd de woning voorzien van elektriciteit. 

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft tijdens reguliere controle van haar elektriciteitsnet een levensgevaarlijke vorm van stroomdiefstal ontdekt bij een bewoner van het ressort Livorno. Bij een plaatselijke oriëntatie is gebleken dat er een koperen draad, met daaraan een haak aan een van de stroomdraden op het elektriciteitsnet bevestigd was. Het draad liep van het achterbalkon naar een stopcontact en de woning werd middels een stekker die geplaatst wordt in het stopcontact van elektriciteit voorzien. De woning beschikt niet over een EBS kWh meter waardoor het verbruik niet geregistreerd kan worden.

De hoofdbewoner gaf aan dat zijn woning al geruime tijd niet op het elektriciteitsnet is aangesloten en dat hij vanwege zijn minderjarige kinderen ertoe is overgegaan een illegale aansluiting te realiseren. De bewoner is na aangifte door de EBS onmiddellijk aangehouden en in verzekering gesteld door de politie. Naast de inverzekeringstelling, moet de hoofdbewoner ook een boete zijnde de kosten gemaakt door de EBS, betalen.

Stroomdiefstal is een illegale handeling die niet alleen de EBS financieel en materiaal schaadt, maar die ook een gevaar inclusief brandgevaar voor de verbruiker oplevert. Bij stroomdiefstal wordt meestal de meterzegel verbroken, de kWh-meter gesaboteerd, stroom wordt bij de zekering afgetapt. In dit geval is de bewoner ertoe overgegaan om rechtstreeks elektriciteit vanuit het netwerk af te tappen, wat een levensgevaarlijke situatie vormt niet alleen voor de bewoners, maar ook mensen in de omgeving en vooral kinderen. Het draad liep dusdanig dat het met het blote oog moeilijk waarneembaar was.

Volgens de aansluitvoorwaarden van de EBS is het o.a. ten strengste verboden om op het elektriciteitsnetwerk, apparaten/ huisinstallaties aan te sluiten zonder medeweten of goedkeuring van de EBS. Om te voorkomen dat de klant niet onnodig in de kosten wordt gejaagd adviseert de EBS aan kopers of huurders die in een nieuw pand de intrek nemen, deze te laten herkeuren door de EBS.

Vanaf de aanvang met dit project heeft de EBS reeds meer dan 200 gevallen van stroomdiefstal geïdentificeerd. De EBS doet een beroep op de samenleving om elke handeling die kan leiden tot stroomdiefstal achterwege te laten. Gevallen van stroomdiefstal kunnen sinds kort telefonisch, persoonlijk of via de EBS website worden doorgegeven en tips die leiden tot ontdekking van stroomdiefstal worden beloond tot een gelimiteerd bedrag.

EBS betreurt criminalisering CP-medewerkers

EBS betreurt criminalisering CP-medewerkers

 Het is gebleken dat na EBS Facebook publicatie met de foto’s van 25 veldwerkers van Consulting Partners, die in opdracht van de EBS metingen verrichten in het elektriciteitsnetwerk, deze onnodig gecriminaliseerd zijn geworden op social media. De EBS ging over tot publicatie nadat bleek dat ondanks herhaaldelijke mediaberichten, burgers de veldwerkers toegang tot de kWh-meter weigerden.

Op social media circuleren berichten waarbij mensen elkaar waarschuwen voor zware criminelen die pas zijn ontsnapt uit Santo Boma. Dit weerspreekt de EBS met klem en informeert de samenleving dat de veldwerkers studenten zijn die op basis van strenge criteriapunten zijn geselecteerd om dit project uit te voeren. Deze werkzaamheden verrichten de studenten buiten schooltijd om op een eerlijke wijze wat extra zakcentjes bij te verdienen.

Het criminaliseren van mensen heeft verstrekkende gevolgen voor hun sociaal leven. Het bedrijf Consulting Partners zal in samenspraak met deze werknemers aangifte doen wegens smaad en laster tegen de personen die op social media de veldwerkers onnodig criminaliseren.

Het GIS project is in het algemeen belang van burgers. Na afronding van dit project is de EBS in staat om middels een druk op de knop bijvoorbeeld te weten waar er een storing is, om wat voor type storing het gaat. Dit kan de storingsduur drastisch terugbrengen.

Het digitaal in kaart brengen van het elektriciteitsnetwerk draagt niet alleen bij tot de verbetering van de efficiëntie van het bedrijf, maar heeft ook voordelen in de dienstverlening naar de klant toe. Het bewust of onbewust stagneren van dit project kost de EBS meer tijd en financiën.

De EBS doet een beroep op de gemeenschap om de medewerkers van Consulting Partners, in het kader van het GIS-project, toegang te verlenen tot de kWh- meter. De veldwerkers zijn verplicht zich te legitimeren middels hun pasje waarop de logo’s van de EBS, Consulting Partners en Pasco zijn afgebeeld. Verder leest u hun naam, voornaam en identiteitsnummer. Indien u toch twijfelt, kunt u 1 x 24 uur bellen naar ons klantcontactcenter op het nummer 175. De EBS zal, om de herkenbaarheid te vergroten, binnenkort weer de foto’s van de veldwerkers plaatsen op zijn Facebook pagina.

 

Pokigron krijgt 1×24 uur stroom

Pokigron krijgt 1×24 uur stroom

Ongeveer 400 huishoudens en bedrijven te Pokigron in het district Sipaliwini, hebben vanaf zaterdag 3 februari 1x24uur elektriciteit beschikbaar. Momenteel wordt het gebied dagelijks, voor 5 á 6 uren, door twee dieselgenerato­ren voorzien van elektriciteit. Met financieringsmiddelen van de Inter-American Development Bank (IDB) is de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) in staat het bestaand opweksysteem te integreren met een 500 kWp zonnepanelen plant. Een deel van de energie die overdag wordt opgewekt wordt opgeslagen in batterijen om deze ‘s avonds te gebruiken. Dit is het eerste pilot project van de EBS waarbij zonne-energie gebruikt zal worden om de gemeenschap te voorzien van elektrische energie.

Vanwege dit project werd de huidige centrale in 2015 zowel civiel- als elektrotechnisch aangepast.  In oktober van dat zelfde jaar is toen een aanvang gemaakt met de upgrading van het onderstation. Richting Pokigron zijn er hoogspanningsdistributielijnen gebouwd. Ook is er ten behoeve van dit project een compleet nieuw 12 kV hoogspanningsnetwerk in het voorzieningsgebied gebouwd om de distributie effectiever en efficiënt te doen verlopen. Het door de IDB gefinancierd project heeft tot doel de kwaliteit en de duurzaamheid van de elektriciteitsvoorziening in Pokigron en de aanmeersteiger Atjoni met haar faciliteiten te verbeteren.

Ook de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, die niet altijd op tijd beschikbaar zijn, zal hiermee sterk gereduceerd worden. Op zaterdag 3 februari wordt deze hybride opwekcentrale ceremonieel geopend door de President.

De beschikbaarheid van 1×24 uur stroom in dit gebied levert een bijdrage aan de sociaal- economische ontwikkeling in dit gebied. Economische activiteiten die vanwege de beperkte beschikbaarheid aan stroom niet plaatsvinden, zullen nu wel mogelijk zijn. Zo kan het toerisme beter op gang komen, studenten kunnen ook ‘s avonds hun lessen leren en zal het gevoel van veiligheid in het dorp, vooral ’s nachts, hierdoor verbeteren.

Landelijk zijn er nog vele gebieden die voor de energielevering afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. De integratie van dit zonnepanelensysteem in het bestaand diesel opweksysteem stelt de Overheid in staat om de kosten voor brandstof te reduceren en draagt bij aan een efficiëntere en duurzamere energievoorziening in het Pokigron-gebied. Het beleid van de EBS is daarom erop gericht om meer energie te verkrijgen uit hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie, biomassa en hydro-energie.

BEL 175 voor customer service

Deze dienst is 1x24 uur beschikbaar. E-mail: customerservices@ebs.sr