Nieuws en publicaties

EBS KLANTENSERVICE INTRODUCEERT NIEUW BEDIENINGSCONCEPT

PARAMARIBO 30 NOVEMBER 2018-Analyses tonen aan dat de meeste telefoontjes naar de klantenservice van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) plaatsvinden tussen 7 uur ‘s morgens en 7 uur ‘s avonds. Door de huidige bezetting en het aantal telefoontjes tijdens de piekuren is de EBS klantenservice daarom niet altijd even gemakkelijk te bereiken. Dit tot enorme ergernis van de klant die naar 175 belt.

Ter verbetering van de bereikbaarheid tijdens de piekuren, zal het bedrijf overstappen naar een nieuw klantbedieningsconcept, waarbij telefoontjes naar de klantenservice per ingaande 1 december 2018 van 7 uur ‘s morgens tot 7 uur ‘s avonds worden beantwoord door de Klantenservice en telefoontjes die van 7 uur ‘s avonds tot 7 uur ‘s morgens binnenkomen, door de Storingsdienst. Tussen 7 uur ‘s morgens en 7 uur ‘s avonds zullen alle diensten van de EBS beschikbaar zijn en na 7 uur s ‘avonds beperkt zijn tot het doorgeven van storingen en andere technisch gerelateerde zaken.

  • 07:00 u ’s morgens – 19.00 u ‘s avonds:    Alle diensten
  • 19:00 u ’s avonds – 07.00 u ‘s morgens:    Storingen en technisch gerelateerde zaken

De EBS merkt op dat veel klanten vooral de meterstand telefonisch wensen door te geven en openstaande rekeningen telefonisch op vragen. EBS biedt hiervoor voldoende elektronische mogelijkheden waarvan de klant gebruik kan maken. Het IVR (Interactive Voice Recorder) systeem beschikt over een automatisch antwoordapparaat dat de klant in staat stelt om zonder tussenkomst van een telefonist de meterstand op elk uur van de dag door te geven. Hiernaast kan de meterstand ook zelf worden doorgegeven via de website, sms of de EBS mobiele app. Hetzelfde geldt voor het opvragen van openstaande rekeningen, die via de website en de EBS mobiele app bekeken kunnen worden. Het bedrijf doet daarom een beroep op zijn klanten om zoveel als mogelijk gebruik te maken van deze E-service.

De EBS vraagt zijn klanten rekening te houden met het gewijzigd klantbedieningsconcept en wenst hiermee haar bereikbaarheid drastisch te verbeteren.

PERSBERICHT: Betaling rij- en voertuigenbelasting ook mogelijk bij EBS kassa’s

 

Foto: Algemeen Directeur Rabindre Parmessar betaalt als eerste EBS’er de rij- en voertuigenbelasting bij de kassa op het hoofdkantoor aan de Noorderkerkstraat.

 

 

PARAMARIBO 28 NOVEMBER 2018-De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) is onlangs met het ministerie van Financiën overeengekomen dat met ingang van maandag 3 december 2018 ook via de loketten, de ontvangsten van de gelden bestemd voor rij- en voertuigenbelasting kunnen worden  gedaan. Vanaf maandag 3 december 2018 zijn klanten/burgers bij de incassokantoren/dienstencentra: Latour, Zorg en Hoop, Saramaccastraat, Munder, EBS Nickerie en het EBS Hoofdkantoor terecht om aan hun betalingsverplichting te voldoen.

Ook aan de werknemers van de EBS wordt de gelegenheid geboden om via de EBS kassa’s aan hun betalingsverplichting te voldoen. Aan hen is de mogelijkheid geboden om contant of via inhouding door het Pensioenfonds van de EBS de rij-voertuigenbelasting te voldoen. Vanochtend was de Algemeen Directeur Rabindre Parmessar een van de eerste EBS-ers die bij de kassa op het hoofdkantoor aan de Noorderkerkstraat zijn betaling verrichtte.

Belanghebbenden dienen het nummerbewijs, kentekennummer van desbetreffend rij- of voertuig en de ID kaart te overleggen en worden vervolgens in de gelegenheid gesteld om d.m.v. contante betaling of betaling via het POS systeem aan hun belastingverplichting te voldoen. De sticker en het betaalbewijs worden op locatie afgegeven. Middels deze optie aan te bieden aan haar klanten/burgers, wenst de EBS een bijdrage te leveren aan de verdere verbetering van zijn imago binnen de samenleving.

 

 

 

 

 

PERSBERICHT: KLANTEN BIJ WIE LANGER DAN 10 MAANDEN GEEN METEROPNAME KAN WORDEN GEDAAN WORDEN GEBLOKKEERD BIJ DE KASSA

PARAMARIBO 15 NOVEMBER 2018-Klanten bij wie de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) langer dan 10 maanden de meterstand niet heeft kunnen opnemen worden bij de kassa geblokkeerd wanneer deze de stroomrekening komen voldoen. Deze klanten betalen een vast bedrag dat gebaseerd is op het verbruik dat als laatst is gemeten. Als de EBS na 10 maanden geen accurate meterstand heeft kunnen opnemen, worden betalingen van deze klanten niet meer geaccepteerd, totdat het bedrijf over de juiste (recente) meterstand beschikt. De juiste meterstand is noodzakelijk omdat het stroomverbruik in de afgelopen maanden kan zijn toegenomen of afgenomen. Het is daarom belangrijk dat de EBS de meteropname ongehinderd kan doen om een rekening te kunnen produceren die is gebaseerd op het juiste verbruik.

Wanneer de verbruiksmeter niet te benaderen is door de meteropnemer, wordt er een briefje voor de klant achtergelaten. In deze brief wordt vermeld dat er op het betreffend adres voor langere tijd geen meteropname heeft kunnen plaatsvinden. Enkele klanten bij wie langer dan 10 maanden het verbruik niet kan worden gemeten, hebben geen gehoor gegeven aan deze brief waardoor zij recentelijk zijn geconfronteerd met een geblokkeerde rekening aan de kassa.

Voor de EBS is het belangrijk dat de rekening wordt bepaald op basis van het juiste verbruik. Als de klant bij wie de meterstand langer dan 10 maanden niet is opgenomen, de stroomrekening komt voldoen wordt de betaling niet geaccepteerd en wordt die klant verwezen naar de afdeling Klantenservice waar er een afspraak wordt gemaakt voor de meteropname of mag de klant zelf de huidige meterstand doorgeven. Zodra de EBS over de juiste meterstand beschikt wordt de blokkering van de rekening opgeheven.

De meteropnemers gaan maandelijks in de wijken om de meteropname bij ruim 165.000 klanten te doen. De EBS doet tegenwoordig ook middagmeteropname en meteropname in het weekend. Dit om zoveel mogelijk meterstanden te registreren. Maar de meteropname gaat niet overal met evenveel gemak. De meteropnemers komen vaak structureel gesloten poorten of ontoegankelijke meters tegen. Sommige klanten zetten ook honden aan de ketting in de buurt van de meter, wat een gevaar vormt voor de meteropnemer. Landelijk heeft de EBS momenteel met ongeveer 3000 van dit soort gevallen, waarbij langer dan tien maanden het juiste verbruik structureel niet vastgesteld kan worden.

Doordat de meter niet kan worden benaderd geeft het bedrijf klanten daarom ook de gelegenheid om de meterstand zelf door te geven. Het doorgeven van de meterstand door de klant is gangbaar niet alleen in Suriname, maar wereldwijd worden klanten van utiliteitsbedrijven in de gelegenheid gesteld zelf de meterstand door te geven. Dit behoort tot een van de E-service mogelijkheden die utiliteitsbedrijven hun klanten bieden, zulks om geschatte rekeningen te voorkomen. Via de website, een smsje of telefonisch kan elke klant maandelijks zelf de meterstand doorgeven.

Het project GIS datacollectie dat sedert april 2017 van start is gegaan, waarbij de componenten van het elektriciteitsnetwerk digitaal in kaart worden gebracht, heeft niets te maken met de meteropname. De verbruiksmeter bij de klant wordt geregistreerd omdat deze ook onderdeel is van het elektriciteitsnetwerk. De componenten van het netwerk (masten, trafo’s, straatverlichting meters etc.) worden hierbij middels nauwkeurige GPS-instrumenten opgemeten in het veld. De locatie van een component wordt hierdoor exact bepaald in geografische coördinaten, waardoor het component makkelijker terug te vinden is. Dit maakt het bij storingen gemakkelijk om de juiste storingslocatie snel op te sporen. Met de uitvoering van dit project wordt basisdata aangeleverd voor de implementatie van GIS binnen de EBS. De data wordt centraal opgeslagen, waardoor er makkelijker aan “asset management” gedaan kan worden. Afdelingen zoals Transmission, Distribution, Districtsbedrijven, Nettenbouw, Stations/Straatverlichting, Tekenkamer en Metering Services zullen met behulp van het GIS betere analyses kunnen maken voor wat betreft spreiding van klanten en uitbreidingen van ons netwerk. Het GIS zal verder als basis input dienen voor systemen als ERP, SCADA en OMS/DMS en zal een bijdrage leveren aan de verbetering van het aansluitproces en uiteindelijk de dienstverlening naar onze klanten toe. Na afloop van het project GIS datacollectie, conversie en migratie, is het dan ook de bedoeling dat de EBS de nieuwe werkwijze voor datacollectie en verwerking hanteert, zodat het GIS-systeem actueel blijft. Mutaties aan het netwerk zullen in het vervolg daarom volgens GIS-standaarden worden bijgehouden, zoals de opname van componenten met behulp van GPS-coördinaten.

Het op afstand aflezen van het verbruik van de klant is mogelijk met behulp van een smart meter. Hiervoor heeft de EBS ook plannen klaarliggen, waarvoor er nog financiering gezocht moet worden.

De EBS drukt klanten op het hart om de verbruiksmeter altijd toegankelijk te houden voor de EBS. Volgens de aansluitvoorwaarden dient de EBS te allen tijde toegang te hebben tot de verbruiksmeter. Bij meters die structureel niet toegankelijk zijn, kan het vermoeden ontstaan dat er bij de meter onregelmatigheden plaatsvinden, omdat de juiste meting van het verbruik voor langere periode niet gecontroleerd kan worden. Ook wordt er door klanten niet gereageerd op poortbrieven die worden achtergelaten. De klant wordt derhalve verzocht om uw meterstand via het welbekende nummer 175 of via de website door te geven.

Foto: De brief die vanuit EBS Klantenservice wordt achtergelaten wanneer er langer dan 3 maanden geen meteropname heeft kunnen plaatsvinden

PERSBERICHT “ALWEER GEEN STROOM”

PARAMARIBO 23 OKT– Van het ene op het andere moment zonder elektriciteit komen te zitten, kan een onprettige ervaring zijn, temeer nog wanneer bij bedrijven en fabrieken werk- en productieprocessen stil komen te liggen. Anno 2018 behoeft de verbruiker een betrouwbare stroomvoorziening en zijn frequente stroomonderbrekingen onacceptabel. Maar een betrouwbare elektriciteitsvoorziening heeft een prijskaartje. Door verouderde infrastructuur, jarenlang achterstallig onderhoud en een steeds stijgende vraag naar elektriciteit, blijft het voor de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) een uitdaging om in deze behoefte te voorzien. Het elektriciteitsnet moet meegroeien met het verzorgingsgebied dat hij bedient. Tijdige uitbreiding en upgrade zijn daarom van eminent belang. Nieuwe woningbouwprojecten, kantoren en fabrieken komen er steeds bij, allemaal met hun gewenst vermogen die gefaciliteerd moet worden. Uitbreiding en upgrade van het elektriciteitsnet zijn daarom een continu en kapitaalintensief proces.

Oorzaken stroomonderbrekingen

Stroomonderbrekingen kunnen gepland of ongepland optreden. Een geplande onderbreking gebeurt bij onderhoudswerkzaamheden, of bij grid uitbreidingen wanneer nieuwe klanten op het netwerk worden aangesloten. Deze werkzaamheden gebeuren volgens planning en worden via de media, op social media of middels poortbriefjes vooraf gemeld aan de klanten. Indien er grote afnemers (bedrijven) in het gebied voorkomen, wordt individueel contact opgenomen met de bedrijven om de storing door te geven. De EBS pleegt elke inspanning om bij uitvoering van geplande werkzaamheden er voor zorg te dragen dat de verbruiker zo min mogelijk last ondervindt. Naast de meldingen die vanuit het bedrijf naar de klanten gaan, wordt bij de planning zoveel als mogelijk rekening mee gehouden dat buurten niet te vaak achtereen uitgeschakeld worden.

Gepland onderhoud komt bijna dagelijks voor vanwege de grootte van het netwerk. Maandelijks worden er tussen de 20 en 30 onderhoudsjobs uitgevoerd in de diverse wijken.

De EBS worstelt met jarenlang achterstallig onderhoud van het landelijk elektriciteitsnetwerk. Op sommige plaatsen heeft de infrastructuur zijn economische en technische levensduur reeds lang overschreden. De steeds maar groeiende vraag naar elektriciteitsaansluitingen voor zowel huishoudens als grootverbruikers heeft geleid tot overbelaste lijnen en onderstations. Dit resulteert in transmissieverliezen en een verhoogd aantal spanningsklachten. De overbelaste lijnen bieden weinig tot geen mogelijkheden tot omleiding bij storingen en werkzaamheden.

Het tweede type onderbreking dat ook voorkomt is de ongeplande onderbreking (storingen) en is het gevolg van een storing in een deel van het netwerk. In deze gevallen is het niet mogelijk om de verbruiker vooraf te melden. Enkele veelvoorkomende vormen van ongeplande onderbrekingen zijn: schade veroorzaakt door derden, weersomstandigheden (bliksem en rukwinden) of diefstal. Deze vorm van onderbrekingen ligt buiten de invloedsfeer van de EBS en zorgt vanwege het plotseling of onaangekondigd voorkomen hiervan extra ongerief bij de klanten.

In het EPAR-netwerk (het elektriciteitsnetwerk dat de districten Paramaribo, Wanica, Para, Commewijne en Para beslaat) registreert de EBS over de afgelopen 9 maanden, 8.500 storingen die zijn veroorzaakt door een van deze bovengenoemde factoren. Hiervan is een groot deel te wijten aan technische mankementen die veelal het resultaat zijn van jarenlang achterstallig onderhoud en vervangingen die niet tijdig konden worden gepleegd vanwege een gebrek aan de nodige financiële middelen.

Upgrade en expansieprojecten

IDB financieringsprogramma “Support to Improve the Sustainability of the Electricity Service”

Als eerder aangegeven is de EBS in de afgelopen jaren vanwege zijn gebrekkige cashflow niet in staat geweest om uit eigen middelen de nodige uitbreidingsinvesteringen te doen om de stijgende vraag naar energie te kunnen bijbenen. Om zijn elektrische infrastructuur te optimaliseren, zijn er binnen de IDB en CDB financieringsprogramma’s enkele belangrijke upgrade en expansieprojecten opgenomen. Deze zullen niet alleen de huidige groei accommoderen, maar zorgen ook voor een betere flexibiliteit bij het omleiden van de belasting tijdens storingen en onderhoud, zodat de klant binnen korte tijd toch van elektriciteit kan worden voorzien.

Zo is in 2012 een eerste leningsovereenkomst gesloten tussen de overheid en de IDB voor het financieringsprogramma “Support to Improve the Sustainability of the Electricity Service”.

De recente upgrade van het onderstation Maretraite die deel uitmaakt van dit financieringsprogramma heeft in totaal bijna USD 5 miljoen gekost. Deze uitbreiding maakt het mogelijk om meer dan het drievoudige van het huidige aantal aansluitingen te accommoderen. Maar gelet op de sterke groei van de vraag naar elektrische energie in dit gebied, is het te voorzien dat binnen niet al te lange tijd een nieuw onderstation moet worden gebouwd aan de Ringweg om deze sterke groei te kunnen accommoderen.

CDB “Power Project”

Een van de grootste leningen gesloten tussen de Surinaamse overheid en een financiële instelling, in dit geval de Caribbean Development Bank (CDB) zal ertoe bijdragen, dat de EBS in staat zal zijn om vijf (5) nieuwe onderstations te bouwen o.a. aan de Ringweg, Vijfde Rijweg, Leiding en Van Petten Polder.

Daarnaast zullen ook drie (3)  onderstations een upgrade  ondergaan.  Deze zijn Substation J (achter het Regeringsgebouw), Substation D (Kwattaweg naast Majella) en Substation Clara (te Nw. Nickerie).  Verder zal ook de bouw van twee (2) transmissielijnen ter hand worden genomen met  name de 13 km, 69 kV transmissielijn van Substation D (Kwattaweg Majella) naar  Substation Vijfde Rijweg en de 14.6 km, 33 kV transmissielijn van Substation Clara naar Substation CCN (Van Pettenpolder).

De civiele werkzaamheden voor de upgrade van onderstation Kwatta zijn momenteel in afrondende fase. Als onderdeel van dit project wordt o.a. het onderstationsgebouw vernieuwd alsook de 33 kV schakelinstallatie. Het budget bedraagt USD 2.3 miljoen en in december 2018 moet de oplevering een feit zijn. Verbruikers in de omgeving Kwatta zullen na deze upgrade een betere stroomkwaliteit ervaren en zullen er minder storingen optreden als gevolg van achterstallig onderhoud en achterstallige upgrades.

Met de uitvoering van al deze projecten zal geleidelijk de betrouwbaarheid van kritische infrastructuur van belangrijke loadcenters in het landelijk elektriciteitsnetwerk significant verbeterd worden. Ook zal er, als gevolg van deze investeringen, in de toekomst voldaan kunnen worden aan de toenemende vraag naar energie in deze gebieden.

PERSBERICHT: Nog steeds te veel storingen in het EBS-netwerk veroorzaakt door derden

Foto aangereden mast persber. storingen

 

 

 

 

 

 

Foto: Een aangereden mast aan de Diastraat te Paramaribo. De klanten waren als gevolg van deze mastaanrijding voor ruim 6 uren verstoken van elektriciteit.

 

 

 

PARAMARIBO 20 september 2018-Mastaanrijdingen en schade bij graaf-, dump- en transportwerkzaamheden treden nog steeds dagelijks op en zijn de oorzaak van meer dan de helft van de storingen in de energievoorziening van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS). Voor dit jaar noteert het bedrijf reeds 715 gevallen van schade veroorzaakt door derden. Het gaat om mastaanrijdingen, schade veroorzaakt door graaf-en transportwerkzaamheden, waarbij kabels worden losgerukt en transformatoren en ondergrondse kabels worden beschadigd, vegetatieschade en schade veroorzaakt door vliegers die in het net terechtkomen.

Onderstaand overzicht geeft het aantal schadegevallen in 2018 aan.

Tabel schadegevallen 2018

Naast de last en schade die klanten ondervinden als gevolg van deze onaangekondigde onderbrekingen, kost het de EBS jaarlijks miljoenen Surinaamse dollars om de schade te herstellen. Via de verzekering incasseert de EBS de totale schade bij lange na niet. De kosten verschillen per geval en kunnen variëren tussen de SRD 1.500 en SRD 150.000, zonder inachtname van de gevolgschade. Ook de klant lijdt eronder. De storingsduur kan per type schade(geval) variëren tussen minimaal 1 uur tot maximaal 12 uur en bij complexere schadegevallen soms zelfs langer dan 24 uur, bijvoorbeeld gevallen waarbij er een transformatormast, Pad-Mounted (PM) transformator of hoogspanningskabel is beschadigd. Deze schadegevallen brengen ook hogere kosten met zich mee en meestal is ook een groter gebied verstoken van elektriciteit.

De EBS doet derhalve een dringend beroep op de weggebruikers om oplettend te zijn in het verkeer. Operators van zwaar materieel op en langs de weg dienen de nodige veiligheidsvoorschriften in acht te nemen daar het verrichten van werkzaamheden nabij het elektriciteitsnet levensgevaarlijk is. Zulks niet alleen voor de eigen veiligheid, maar ook ter bescherming van het elektriciteitsnet. Schade aan het net heeft vaak genoeg ook een storing tot gevolg en klanten worden hier de dupe van.

Operators die werkzaamheden langs openbare wegen uitvoeren (in het bijzonder langs de elektriciteitsnetten) dienen over een vergunning te beschikken en worden geacht bekend te zijn met de veiligheidsvoorschriften die hierbij gehanteerd moeten worden. In geval van twijfel kan voor advies altijd contact worden opgenomen met de EBS. Het bedrijf herinnert equipment operators en weggebruikers eraan dat schade verricht aan zijn netten verhaald zal worden op de veroorzaker.

18 storingen als gevolg van vliegers in het netwerk

Er zijn ook andere externe factoren die bijdragen aan een verhoogd aantal storingen, zoals vliegers die in het elektriciteitsnetwerk terechtkomen. In de vakantietijd valt vooral een stijging op te merken in het aantal storingen in dichtbevolkte buurten. Vanaf de aanvang van de schoolvakantie in augustus 2018 zijn tot nu toe reeds 18 storingen veroorzaakt door vliegers die in het netwerk terechtkwamen. Vliegers worden in de directe omgeving van het elektriciteitsnet opgelaten en komen vaak genoeg hierin vast te zitten. Dit zorgt ervoor dat kabels tegen elkaar aankomen en een kortsluiting kunnen veroorzaken met als gevolg dat er in de omgeving geen stroom is. Deze kortsluiting kan ook ervoor zorgen dat apparatuur van klanten stukgaat. Een vlieger die vastzit in het net, kan ook andere gevaren met zich meebrengen zoals elektrocutie (met de dood als gevolg). Elektriciteitskabels transporteren tussen de 6.000 volt en 161.000 volt en kan gemakkelijk door de vlieger heen geleid worden als deze in contact komt met een stroomgeleider.

De EBS doet derhalve een dringend beroep op ouders om extra toezicht te houden op hun kinderen wanneer deze vliegers oplaten en zulks zoveel als mogelijk te doen op locaties waar er geen elektriciteitsdraden voorkomen zoals open velden.

289 storingen als gevolg van slecht onderhoud van vegetatie langs het netwerk

Vegetatie in de omgeving van het netwerk vormt een gevaar voor het elektriciteitsnetwerk en de stroomvoorziening. Vanaf januari tot september dit jaar zijn er reeds 289 gevallen van vegetatieschade genoteerd die een storing hebben veroorzaakt. EBS roept de samenleving op, erop toe te zien dat er geen vegetatie ,zoals bomen in de omgeving van het elektriciteitsnet wordt geplant en daar waar dit al dicht bij het net komt, waar mogelijk zelf te onderhouden. Het kappen en snoeien van takken vooral nabij het elektriciteitsnet moet altijd op een veilige en deskundige wijze geschieden.

De EBS wenst te benadrukken dat de veroorzaker te allen tijde aansprakelijk blijft voor de schade, ongeacht als deze verzekerd is of niet. De EBS zal niet nalaten de haar ten dienste staande rechtsmiddelen in te zetten om verhaal van de schade te bewerkstelligen!

Persbericht: KASSAMEDEWERKSTER DIE GELD VERDUISTERDE NIET WERKZAAM BIJ DE EBS

PARAMARIBO 13 september 2018-In de media is recent melding gemaakt van een geval, waarbij een kassamedewerkster van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) zou zijn aangehouden in verband met verduistering van een geldbedrag bij de kassa. De kassamedewerkster die op dinsdag 11 september 2018 door de politie is aangehouden, zou een bedrag van SRD 3000 hebben verduisterd. Na dit bedrag teruggestort te hebben, is zij vervolgens in vrijheid gesteld door de politie.

In het bericht wordt melding gemaakt dat het om een EBS-medewerkster gaat. De EBS wenst de samenleving te informeren dat de persoon in kwestie niet werkzaam is bij de EBS. Dit geval heeft zich ook niet voltrokken bij een incassokantoor van de EBS. De kassierster in kwestie is werkzaam bij een particulier betaalbedrijf alwaar de mogelijkheid bestaat om door tussenkomst van dat bedrijf de stroom-en waterrekeningen te kunnen voldoen.

De EBS betreurt het dat niet geverifieerde informatie in de samenleving is gebracht, waardoor het bedrijf alsook haar medewerkers schade kan worden berokkend.

EBS ORGANISEERT ENERGIEBEURS IN SURINAME VOOR BEWUSTWORDING OVER HERNIEUWBARE ENERGIE EN ENERGIE EFFICIËNTIE

PERSBERICHT

17/7/2018

PARAMARIBO – N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) organiseert van 8 tot en met 11 oktober 2018 een grote energiebeurs in het Lalla Rookh gebouw te Paramaribo. Het doel van deze energiebeurs is allereerst het uitwisselen van kennis op het gebied van hernieuwbare energie en energie efficiëntie in Suriname. Het is belangrijk dat in Suriname de bewustwording op gang gebracht wordt inzake de verschillende alternatieven voor het genereren van energie. Tijdens deze energiebeurs zullen bedrijven, instanties en diverse professionals hun producten en diensten ‘showcasen’ en uitgebreid ingaan op hun bedrijfsprocessen. Klimaatsverandering is een wereldwijd fenomeen, dat zich ook doet gevoelen in Suriname. Daarom moeten wij ook op zoek gaan naar mogelijkheden voor het genereren van groene energie om het klimaat te beheersen.

De EBS is de leverancier van elektrische energie en is verantwoordelijk voor opwekking,  transmissie en distributie van die energie naar haar klanten. De opwekking van energie geschiedt middels de thermische krachtcentrales van EBS die zich bevinden in Paramaribo.  Daarnaast zijn er kleinere opwekcentrales in de diverse districten gehuisvest.  De distributie naar haar klanten toe geschiedt middels onderstations en het hoog-en laagspanningsnetwerk (het elektriciteitsnetwerk).

Om de energievoorziening in Suriname up te graden  en daarmede de huidige uitdagingen binnen de energiesector het hoofd te kunnen bieden is de Staat Suriname een samenwerkingsverband aangegaan met de Inter-American Development Bank (IDB).   In het kader hiervan heeft de EBS gemeend te werken aan het verhogen van de bewustwording over hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.  Reden waarom in de maand oktober  2018 een energiebeurs georganiseerd wordt om zodoende de mogelijkheid te creëren dat gewerkt wordt aan sterkere samenwerkingsverbanden tussen overheidsfunctionarissen, het bedrijfsleven, leden van relevante instellingen en organisaties en de gemeenschap op dit vlak.

Door het organiseren van de beurs wordt ook kennis gedeeld, en daarmede het bewustzijn aangewakkerd, over hernieuwbare energie in het algemeen en de specifieke vormen hiervan in het bijzonder.  Tevens zal er ook aandacht besteed worden aan energie efficiënte zaken. De EBS beoogt met het organiseren van deze beurs dat energie verwordt tot een duurzame bron voor ontwikkeling in Suriname.

De energiebeurs is bestemd voor studenten, consumenten, onderwijsinstituten, ondernemers en overheidsorganisaties. Efficiënt omgaan met energie kan op diverse manieren in de eigen thuis en/of werk situatie. Bijvoorbeeld door alleen de lampen aan te maken in dat deel van de woning waar u zich op dat moment bevindt. Tijdens de energiebeurs zullen voorbeelden op verschillende niveaus worden besproken. Op welke manier kan het bedrijfsleven efficiënt omgaan met energie en welke mogelijkheden zijn er reeds aanwezig in Suriname, maar ook in de rest van de wereld voor het genereren van groene energie.  Geïnteresseerde ondernemers, wetenschappers en instanties die willen deelnemen aan de beurs kunnen contact opnemen met de ‘Health & Safety, Environment and Quality’ afdeling van de EBS of AKCC Consultancy.

CONTACTGEGEVENS

Heeft u vragen? Dan verzoeken wij u vriendelijk, om contact op te nemen AKCC Consultancy  per email: akcommunicationconsultancy@gmail.com of u kunt bellen naar het nummer: 8119338.  U kunt ook contact opnemen met de HSEQ afdeling per email: chiquita.resomardono@ebs.sr.

 

Schade aan het elektriciteitsnet veroorzaakt door derden meest voorkomende oorzaak stroomonderbrekingen

Foto mastaanrijding

PARAMARIBO 04 juli 2018-Het merendeel aan onderbrekingen in de energievoorziening die de klant ervaart, is te wijten aan schade als gevolg van graafwerkwerkzaamheden door derden en mastaanrijdingen. Dagelijks noteert de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) tenminste een van deze gevallen van schade veroorzaakt door derden.

In 2017 registreerde het bedrijf ruim 420 mastaanrijdingen en 106 gevallen van schade verricht door graafwerkzaamheden. In de afgelopen 6 maanden van dit jaar is het aantal mastaanrijdingen 210 met een recordaantal van 54 in de maand juni alleen. Verder zijn er 26 gevallen van schade aan het elektriciteitsnet veroorzaakt door graafwerkzaamheden door derden.

Tabel mastaanrijdingen

Dat niet alleen door dit onrechtmatig handelen van derden storingen in het netwerk van de EBS kunnen optreden, mag blijken uit het feit dat EBS ook regelmatig te kampen heeft met storingen die optreden als gevolg van bijvoorbeeld (on)gedierte, dat in het netwerk terecht komt, of blikseminslag.  Dit met alle gevolgen van dien voor onze klanten.  Indien deze categorie van storingen meegeteld wordt, zou het totaal dicht in de buurt van 300 storingen komen.

Masten, onder- en bovengrondse hoogspannings- en laagspanningskabels, huisaansluitkabels, transformatoren, straatverlichting en toebehoren worden dagelijks vernield door de vele mastaanrijdingen en andere schade veroorzaakt door derden aan het netwerk van de EBS. Hierbij moet steeds opnieuw materiaal, mankracht en equipment worden ingezet voor de herstelwerkzaamheden. Daarnaast komt bij kijken dat klanten voor een kortere of langere periode tijdelijk zonder elektriciteit komen te zitten.

Afhankelijk van het type storing kan het aantal manuren dat gepaard gaat met de herstelwerkzaamheden, variëren tussen de 3 en 35 uren. Er wordt afhankelijk van het type storing gewerkt met 3 á 10 man om een storing op te heffen. Ook komen bij de meeste storingen, de kosten voor het inhuren van speciaal equipment, zoals “pole masters” en hoogwerkers ook nog bij kijken.

Via de verzekering incasseert de EBS de totale schade bij lange na niet. Historische data van de afgelopen 8 jaar toont aan dat het bedrijf ongeveer 62% van de schadeclaims via de verzekering incasseert en de overige 38% in de afgelopen jaren om verschillende redenen niet heeft kunnen innen.

De EBS doet derhalve een dringend beroep op de weggebruikers om oplettend te zijn in het verkeer. Indien dergelijk gedrag zich blijft voortzetten, is het niet uitgesloten dat het aantal storingen in 2019 mogelijk kan verdubbelen.  De EBS wijst erop dat indien de weggebruiker schade veroorzaakt aan zijn infrastructuur, de veroorzaker volledig hiervoor aansprakelijk gesteld zal worden en zal zulks onherroepelijk op hem worden verhaald!

Dit geldt niet alleen voor mastaanrijdingen maar ook voor elke andere vorm van schade aan het net toegebracht door een handeling of juist een nalaten van een derde, met als gevolg schade aan EBS-infrastructuur.

EBS vraagt toegang tot meter voor controle bij OSV

EBS vraagt toegang tot meter voor controle bij OSV

Stroomdief

 

De N.V. Energiebedrijven Suriname (N.V. EBS) is in juli van dit jaar gestart om door middel van een tiplijn gevallen van onrechtmatig stroomverbruik in kaart te brengen en de overtreders die zich schuldig maken aan dit onmaatschappelijk gedrag alsnog de rekening te presenteren. Via de tiplijn kan elke willekeurige persoon die kennis draagt van gevallen van onrechtmatig stroomverbruik dit doorgeven, waarna de EBS dit verder onderzoekt in het veld. Het komt echter vaker voor dat bij de controle op de adressen waar deze overtredingen zijn gemeld, de medewerkers van het bedrijf stuiten op poorten die op slot zijn. Dit maakt het onmogelijk om het onderzoek adequaat en volledig te kunnen doen. De EBS benadrukt dat het te allen tijde toegang dient te hebben tot de verbruiksmeter. Dit voor de meteropname, maar ook voor de controle van het meetinstrument.

Uit cijfers van de afdeling Billing blijkt dat ongeveer 30% van de doorgegeven gevallen niet adequaat gecontroleerd kan worden vanwege een gesloten poort. In dit soort gevallen wordt er een briefje achtergelaten waarin staat dat de meter gecontroleerd moet worden. De klant heeft dan de gelegenheid om in contact te treden met de EBS.

Indien de toegang tot het meetinstrument onmogelijk blijft zal de EBS de politie vragen om assistentie te verlenen zodat het zijn werkzaamheden kan uitvoeren.

Vanaf eind juli zijn er reeds 89 gevallen van onrechtmatig stroomverbruik gemeld waarvan na onderzoek is gebleken dat er  in 41 gevallen inderdaad sprake was van onrechtmatig stroomverbruik.De EBS is de samenleving dankbaar voor hun bijdrage en rekent op hun verdere ondersteuning

BEL 175 voor customer service

Deze dienst is 1x24 uur beschikbaar. E-mail: customerservices@ebs.sr