Gebruiksvoorwaarden, Privacy statement en Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

Op het bezoek aan en/of het gebruik van de website/internetdiensten (bijvoorbeeld Mijn EBS account) van de N.V. Energiebedrijven Suriname (N.V. EBS) zijn deze gebruiksvoorwaarden van toepassing.  Door de website en internetdiensten te gebruiken, accepteert u (als gebruiker) deze gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met genoemde voorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik te maken van de website en/of de daaraan gekoppelde internetdiensten.

 

Informatie

De website van de N.V. EBS en de daaraan gekoppelde internetdiensten zijn met grote zorg samengesteld en zijn gratis in gebruik. De informatie op onze website/internetdiensten is bedoeld als algemene informatie. De N.V. EBS streeft ernaar dat de informatie juist, volledig en actueel is. Desalniettemin is de N.V. EBS niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud. Evenmin garanderen wij dat de website foutloos of ononderbroken functioneert of altijd toegankelijk is

 

In geen geval is N.V. EBS aansprakelijk voor enige directe, indirecte-, gevolg- of speciale schade (daaronder begrepen gederfde winst of inkomsten) voortvloeiende uit of verbandhoudende met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website of de inhoud te gebruiken of door u verrichte handelingen, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie.

 

Mijn EBS account

Mijn EBS account stelt u in staat een persoonlijk account aan te maken, die het mogelijk maakt om informatie over uw aansluiting altijd beschikbaar te hebben.  Hiervoor dient u zich aan te melden op de website van ons bedrijf en dient u tevens te voldoen aan de gestelde voorwaarden die eveneens zijn aangegeven op de website.  Uw aansluitnummer zal aan uw account worden toegevoegd nadat de verificatie is goedgekeurd.  Alleen u kan gebruikmaken van het aansluitnummer aangezien dit nummer op uw naam staat.  Immers conform onze Algemene Voorwaarden bent u geregistreerd als afnemer op dat bepaald aansluitnummer.

 

Verwijzingen en hyperlinks

Op onze website/internetdiensten kan worden verwezen naar informatie en websites van derden, onder meer met hyperlinks. De N.V. EBS is niet verantwoordelijk voor informatie op de aan onze website gekoppelde websites van derden. Het opnemen van een link mag niet zodanig worden uitgelegd dat de N.V. EBS de inhoud van die website onderschrijft. Dergelijke links zijn slechts in het kader van de dienstverlening opgenomen en geven geen relatie met of goedkeuring door de N.V. EBS aan. De informatie geplaatst op de websites van derden is door ons niet beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij kunnen daarop geen invloed uitoefenen en accepteren derhalve daarvoor ook geen aansprakelijkheid. Wij behouden tevens het recht voor om ons te verzetten tegen het dieplinken naar of framing van delen van onze website/internetdiensten.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op onze website/internetdiensten gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo’s, illustraties en foto’s) zijn ons eigendom of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen.

Het is de gebruiker slechts toegestaan om informatie van deze website/internetdiensten met bronvermelding over te nemen voor eigen gebruik door deze op te slaan, te kopieren of uit te printen. Het is niet toegestaan de verstrekte informatie en/of gegevens van de N.V. EBS te gebruiken voor doeleinden waarvoor het ongepast is.  Commercieel gebruik, reproductie van multimedia-informatie (geluid, beelden, software) op deze website of het gebruik van de website van de N.V. EBS of delen daarvan op een andere website is verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de N.V. EBS.

 

Online communicatie

De N.V. EBS garandeert niet dat naar ons gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om de informatie (waaronder teksten, foto’s, illustraties en verwijzingen naar andere sites) op onze website/internetdiensten op ieder moment te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen zonder dat vooraf aan te kondigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op de website vermeld zijn. Wij raden u aan deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

 

Beveiliging

De N.V. EBS geeft geen garantie dat elektronische berichten verzonden door haar vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen. De N.V. EBS besteedt veel zorg aan een goede beveiliging van haar ininformatie- en communicatiesystemen echter kan zij geen volledige garantie bieden inzake de beveiliging van eerdergenoemde systemen.

 

De N.V. EBS hecht grote waarde aan haar streven om als betrouwbare ontwikkelingspartner in de samenleving te fungeren. Betrouwbaardheid, veiligheid en transparantie spelen een grote rol binnen onze activiteiten. Uw eerlijke bijdrage aan een vergroting van die veiligheid en betrouwbaarheid wordt zeer gewaardeerd.

 

Beveiligingslekken

In de beveiliging van de informatie- en communicatiesystemen kan een zwakke plek bestaan of ontstaan: een zogenoemde beveiligingslek. Het misbruiken van een beveiligingslek, of het wijzen van derden op een beveiligingslek zodat die misbruik van kunnen maken, is verboden.  Meld een (vermoedelijke) beveiligingslek direct aan de N.V. EBS via het online formulier, welke te vinden is op de website. Wees zo gedetailleerd mogelijk bij het invullen van het formulier. De melding kan anoniem geschieden.

 

Maak geen gebruik (zoals kopiëren of veranderen van gegevens) van het beveiligingslek, doe er geen mededeling over aan derden.  Bij niet-anonieme meldingen informeert de N.V. EBS de melder over het plan van aanpak om het beveiligingslek te dichten, en houdt zij de melder van de voortgang op de hoogte.  Afhankelijk van de ernst van het beveiligingslek en de kwaliteit van de melding kan de N.V. EBS besluiten de melder een blijk van waardering toe te kennen en/of credits te geven in eventuele publiciteit.

 

De N.V. EBS garandeert dat zij geen poging zal doen om de identiteit van een anonieme melder te achterhalen zolang deze geen gebruik maakt van zijn/haar kennis over het beveiligingslek en de kennis ook niet deelt met derden.  Indien dit wel het geval is behoudt de N.V. EBS het recht voor om de digitale dienstverlening ten aanzien van deze anonieme melder op te schorten of stop te zetten.  Tevens worden gerechtelijke stappen niet uitgesloten.

 

Toepasselijk recht

Op het gebruik en de informatie van onze website/internetdiensten is het Surinaams recht van toepassing. De Surinaamse rechter is bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website/internetdiensten kunnen ontstaan.

 

 

Privacy statement

De N.V. Energiebedrijven Suriname (N.V. EBS) vindt uw privacy erg belangrijk.  Daarom zal de N.V. EBS de privacy van alle gebruikers van haar website waarborgen en zullen wij altijd de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk behandelen.  Wij zullen uw gegevens slechts gebruiken om de dienstverlening naar u zo efficient en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

 

In onze privacy statement leggen we uit hoe wij met de door u verstrekte persoonlijke gegevens omgaan.

 

Hoe komt de N.V. EBS aan uw persoonlijke gegevens?

Als u contact heeft met de N.V. EBS en/of gebruik maakt van onze website/internetdiensten, legt de N.V. EBS een aantal van uw persoonlijke gegevens vast zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer(s) en uw elektriciteitsverbruik.  Maar ook wordt vastgelegd uw:

  • Inloggegevens die u geeft wanneer u zich aanmeldt bij Mijn EBS account.
  • Uw bankrekeningnummer wanneer u gebruik maakt van online betalingsmogelijkheden.
  • Surf- en klik gegevens als u een website/internetdienst van de N.V. EBS bezoekt.

 

Surf – en klikgedrag

Op de website van de N.V. EBS worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. In dit geval identificeren wij de bezoeker niet en zijn de gegevens derhalve dan ook anoniem. Deze gegevens over het gebruik van onze website zijn nodig om ons te helpen om de website verder te ontwikkelen en te verbeteren. Waardoor wij meer gerichte informatie voor u op de website kunnen plaatsen om zodoende uw gebruikerservaring te verbeteren.

 

Hoe veilig zijn uw persoonlijke gegevens bij de N.V. EBS?

Wij vinden het belangrijk om uw persoonlijke gegevens goed te beschermen.  Daarom heeft de N.V. EBS passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.  Wij hebben een geheimhoudingsplicht en houden ons daar aan.  Persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.  De uitzondering hierop is wanneer de N.V. EBS daartoe wettelijk verplicht wordt gesteld of als u toestemming hiervoor heeft gegeven.

 

Het kan voorkomen dat afhankelijk van de door u verlangde dienst andere afdelingen binnen ons bedrijf toegang verkrijgen tot c.q. de beschikking krijgen over uw persoonlijke gegevens.  Ook in dit geval worden de door ons bedrijf opgestelde regels met betrekking tot geheimhouding in achtgenomen.

 

Uw verantwoordelijkheid met betrekking tot uw wachtwoord

U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord. Houdt uw wachtwoord dan ook vertrouwelijk en deel deze niet met anderen om te voorkomen dat anderen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Eén account met meer dan 1 toegangsmogelijkheid

De verantwoordelijkheid voor het gebruik van uw Mijn EBS account ligt in uw eigen handen.  Indien u derden toegang verschaft tot uw account zal u erop moeten toezien dat deze juist hiermee omgaan. Door derden toegang te verschaffen tot uw account accepteert u het risico dat alle gegevens en/of informatie te verkrijgen via uw account, ook voor hen beschikbaar is. De N.V. EBS accepteert derhalve geen aansprakelijkheid voor het onjuist gebruik van uw account door u of door derden.

 

Uw gegevens inzien

U hebt altijd het recht om uw gegevens in te zien. U kunt daarom uw gegevens bij ons opvragen en waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Indien u dit wenst kunt u een brief richten aan de afdeling Customer Services en afgeven op het hoofdkantoor van de N.V. EBS aan de Noorderkerkstraat no 2-14.  Vraag in deze brief om inzage in uw gegevens. Zet in uw brief uw naam, adres en telefoonnummer. Stuur ook een kopie van uw identiteitsbewijs, rijbewijs of paspoort mee. De N.V. EBS vraagt u dit, om te kunnen vaststellen dat u de persoon bent op wie de persoonlijke gegevens betrekking hebben. Dit ter voorkoming dat iemand door het gebruik van uw naam onterecht althans onbevoegd uw gegevens ontvangt.

 

Indien u uw persoonlijke gegevens wilt wijzigen kunt u dit doen middels het richten van een schrijven aan de Afdeling Customer Services waarbij u de wijzigingen aangeeft.  Ook in dit geval vraagt de N.V. EBS dat u een kopie van uw identeitsbewijs, rijbewijs of paspoort insluit ter verificatie dat het om uw persoon gaat.

 

EBS Mobile App

Om de dienstverlening naar u als klant toe verder te gemakkelijken heeft de N.V. EBS de EBS Mobile App geïntroduceerd.  Onzorgvuldig gebruik van de EBS Mobile App kan ertoe leiden dat derden onbevoegd toegang krijgen tot uw account, waaronder begrepen al uw persoonlijke informatie. N.V. EBS is derhalve niet verantwoordelijk voor het onzorgvuldig gebruik van uw EBS mobile App.

 

Wijziging privacy statement

De N.V. EBS kan de privacy statement op ieder moment wijzigen.  Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken.  U bent dan op de hoogte van eventuele wijzigingen.

Disclaimer

Deze website van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) is met grote zorg samengesteld. Desalniettemin is de EBS niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud. De EBS is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het direct dan wel indirect gebruik van de website en/of voorkomend uit de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. De EBS is niet verantwoordelijk voor informatie op de aan deze website gekoppelde externe websites. Voorts behoudt de EBS zich het recht voor om op ieder gewenst moment de inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website.

BEL 175 voor customer service

Deze dienst is 1x24 uur beschikbaar. E-mail: customerservices@ebs.sr